Skip to Main Contents

Aomori / Autumn

Please enjoy these scenic photos of the Yamaha MT-07 that were taken around Shimokita Peninsula, Shiriyazaki, Lake Towada, and Oirase in the autumn.

Back to
Top