นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชัน “ยามาฮ่า มอเตอร์ไซเคิล คอนเน็ค”

นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายของแอปพลิเคชันนี้”) นำไปใช้กับผู้ใช้งาน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน “ยามาฮ่า มอเตอร์ไซเคิล คอนเน็ค” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“แอปพลิเคชันนี้”) ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พวกเรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) แอปพลิเคชันนี้เชื่อมต่อกับรถจักรยานยนต์
ของท่านผ่านอุปกรณ์การสื่อสาร ได้แก่ บลูทูธ และอนุญาตให้ท่านได้มีความเพลิดเพลินในการใช้งานรถจักรยานยนต์ของท่านมากขึ้น
ผ่านการนำเสนอลูกเล่นการใช้งานและความสามารถในการใช้งานหลากหลายรูปแบบ โปรดศึกษานโยบายของแอปพลิเคชันนี้โดยละเอียดก่อนการใช้งานแอปพลิเคชันนี้

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

ในแอปพลิเคชันนี้ เราประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับท่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลของท่าน”) ซึ่งข้อมูลของท่านอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลซึ่งท่านได้นำเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้โดยตรง

  ข้อมูลที่จะถูกลงทะเบียนในการเชื่อมต่อกับการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด ประเทศ และข้อมูลในการซ่อมบำรุง)

  ข้อมูลที่ท่านให้เมื่อท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้ (เช่น ชื่อ เนื้อหาของการสอบถาม และข้อมูลสำหรับติดต่อ)

 2. ข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ของท่านผ่านแอปพลิเคชันนี้

  ข้อมูลตำแหน่ง และข้อมูลที่ได้รับมาจากระบบตรวจจับต่าง ๆ เช่น ข้อมูลความเร็ว

  ข้อมูลคุกกี้

  ประวัติการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้ บันทึกการดำเนินการ

  ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน (เช่น ชื่อรุ่น เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ รหัสประเทศ และรหัสผู้ให้บริการ (เฉพาะกรณีที่เราได้รับข้อมูลการสอบถามจากแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม)

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของท่านที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนี้

  หมายเลขตัวถังยานพาหนะ สถานะยานพาหนะและข้อมูลสมรรถนะเครื่องยนต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบฉีดเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ข้อมูลแบตเตอรี่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เราประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และข้อมูลนั้นอาจถูกนำเอาไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ร่วมกับข้อมูลที่เราได้รับนอกเหนือจากนี้

 • เพื่อดำเนินการและจัดทำแอปพลิเคชันนี้ (รวมถึงบริการย่อยและบริการที่เกี่ยวข้อง)
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การค้นคว้าข้อมูลทางการตลาดเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เพื่อตอบปัญหา ข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะ
 • เพื่อประเมินแอปพลิเคชันนี้เป็นการภายใน
 • เพื่อวิเคราะห์ด้านการตลาดและให้ข้อเสนอโดยตรง
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มยามาฮ่ามอเตอร์
 • เพื่อดำเนินการ บริหารจัดการ และให้ข้อมูลที่หลากหลายสำหรับการจัดงานอีเว้นท์และทำแคมเปญ
 • เพื่อการคุ้มครองและให้ความปลอดภัยในด้านทรัพย์สินและสิทธิ
 • เพื่อคุ้มครองเครือข่ายและสินทรัพย์ข้อมูล
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎอื่น ๆ

3. การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ และคู่สัญญาของเรา (เช่น ผู้จัดจำหน่ายและผู้จำหน่าย) ที่อยู่ภายในประเทศ หรือภูมิภาคของท่าน และคู่สัญญาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

โดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งาน ข้อมูลของท่านอาจถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบซึ่งบุคคลจะไม่สามารถระบุตัวตนได้ และจากนั้นจึงแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามที่กล่าวถึงข้างต้นในลักษณะที่เป็นข้อมูลทางสถิติหรือชุดข้อมูล

นอกจากนี้ เพื่อที่จะให้บริการซึ่งใช้ข้อมูลระบุตำแหน่ง ข้อมูลระบุตำแหน่งของท่านอาจถูกส่งให้กับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันแผนที่และ/หรือพยากรณ์อากาศผ่านแอปพลิเคชันนี้

และท่านสามารถล็อกอินแอปพลิเคชันนี้ผ่านการใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และกูเกิล โปรดรับทราบว่าผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์สามารถประมวลผลข้อมูลผ่านการเข้าถึงข้อมูลของท่านไปยังแอปพลิเคชันรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดู “5. การเข้าถึงจากบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้บริการออนไลน์ของยามาฮ่ามอเตอร์ สำหรับรายละเอียด

ตามที่เราได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในระดับทั่วโลก เราอาจโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศหรือภูมิภาคซึ่งยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบที่เทียบเท่ากับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านพำนัก/อาศัย เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น ๆ เราจะใช้มาตรการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

4. สิทธิของท่าน

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิ (สิทธิในการเข้าถึง สิทธิในการลบ และสิทธิในลักษณะเดียวกัน) เท่าที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ เราจะจัดการในเรื่องการใช้สิทธินั้นอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

ท่านสามารถแก้ไขในส่วนของข้อมูลของท่านบนแอปพลิเคชันนี้ได้

หากท่านมีการร้องขอใดๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของท่าน โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันนี้

โปรดรับทราบว่าข้อมูลของท่านทั้งหมดและบางส่วนมีความจำเป็นที่จะใช้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด และ/หรือ เพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างเหมาะสม และข้อมูลบางส่วนของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้

5. ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนี้และข้อมูลการติดต่อ

ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนี้/ผู้ควบคุมข้อมูล:

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
2500 ชินไก, อิวาตะ-ชิ, ชิซุโอกะ-เคน, 438-8501, ประเทศญี่ปุ่น

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลของท่าน โปรดติดต่อเราโดยการใช้แบบฟอร์มการติดต่อที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันนี้ หรือโดยข้อมูลการติดต่อ

6. เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้บริการออนไลน์ของกลุ่มยามาฮ่ามอเตอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของการให้บริการออนไลน์ดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือการให้บริการออนไลน์บนเว็บไซต์โดยการใช้ยามาฮ่ามอเตอร์ไอดี โดยกลุ่มบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันนี้ด้วย

หากมีข้อขัดแย้งกันระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวของการให้บริการออนไลน์และนโยบายของ แอปพลิเคชันนี้ ให้ยึดถือนโยบายของแอปพลิเคชันนี้เป็นสำคัญ

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายของแอปพลิเคชันนี้

เราอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลบเนื้อหาของนโยบายของแอปพลิเคชันนี้ อันเนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของแอปพลิเคชันนี้ และ/หรือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายของแอปพลิเคชันนี้จะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันนี้

8. ความเป็นโมฆะ

ในกรณีที่ข้อความใดของนโยบายของแอปพลิเคชันนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับได้ของข้อความอื่น ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้นั้น ข้อความที่เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ จะถือว่าถูกแทนที่โดยข้อความที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับได้ ที่เอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดของทุกฝ่ายในนโยบายนี้ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมของข้อความที่ไม่มีผลหรือบังคับใช้ไม่ได้

9. ภาษาที่ใช้บังคับ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่ใช้กับนโยบายของแอปพลิเคชันนี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับแปลและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

https://accounts.eu1.gigya.com/accounts.store.downloadPublicConsentDocument?docID=2270964_11047272_a6c8b8e943e649719f86061b81110d8f

10. การแจ้งเพื่อทราบเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่อยู่ในอาณาเขต/ประเทศดังต่อไปนี้

10-1. South Korea (English only)

In this Application Policy, the definition for “personal information” includes “personal location information”. Clauses for personal information may also apply to the processing of personal location information.

i. Sharing Your Data

We may share your data (including personal location information) with our subsidiaries, affiliates and counterparties (such as distributors and dealers) in your country and contractors within the scope necessary to achieve the purpose of use.

[Provision of Personal data to Third Parties]
Third Party Recipients
HANKOOK MOTOR TRADING CO.,LTD.
Items of Personal data Provided
The items set out in section 1
Purposes of use
The purposes set out in section 2
[Outsourcing of the Processing/Storage of Personal data to Third Parties located outside Korea]

We use your personal data for the following purposes.

Third party recipient
Amazon Web Service Inc.
(https://aws.amazon.com/jp/contact-us/)
Purposes of use of third party recipients
Data Hosting and computing
Items of personal data to be transferred
The items set out in section 1
Countries where the personal data is to be transferred and the date, time, methods of transfer
Ireland
Timing and method of transfer of Personal Data
This application will send your personal data using communication network such as mobile network or Wi-fi when you use this application.
Periods of retention of the third party recipient
Until the end of the service

When sharing personal location information with a third party designated by the customer, we will immediately notify to your device, which is used to collect personal location information, regarding the information receiver, sharing date and time, and reason of sharing. If any of the following items apply, notification will be sent to the device or email address specified in advance by customer.

 • If the device collecting the personal location information does not have function to receive text message, voice message, or video.
 • If the customer requested in advance to receive notification by means of online posting, etc.

We will provide your personal location information with a third party as follow:

 • Information receiver: [email address specified by the customer as a contact address for malfunction information]
 • Purpose of sharing: [to notify malfunction information]

ii. Your Rights

To the extent permitted under applicable law, you may exercise your rights to make requests to us for the perusal, correction, deletion, and suspension of the processing of your personal information in writing to the email address listed below in the “Contact Information” section and we will promptly respond to any such requests from you. Where we are using your information on the basis of your consent, you have the right to withdraw this consent at any time. You may also exercise the foregoing rights to your personal information through a duly appointed legal representative.

iii. Retention and Destruction of Your Data

We will retain your data (including personal location information) for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy unless a longer retention period is required or permitted by law.

We will destroy your personal information without delay once it is no longer necessary, either because the relevant retention period has expired or the purpose(s) for which it was collected has been achieved. If saved in electronic form, the personal information will be destroyed by technical methods which ensure that the data cannot be restored or recovered thereafter.

iv. The Provider of This Application and Contact information

The Provider of this Application/Data Controller:

Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, 438-8501, Japan

If you have any queries about use of this Application and/or the processing of your data (including personal location information), please contact us from the contact form in this Application or to the contact information.

v. Records and Retention Period for Fact Confirmation when Processing/Sharing Personal Location Information

We will automatically record and retain records regarding the process, sharing or fact confirmation of personal location information in order to handle complaints in accordance with the Location Information Protection Act, and such records shall be stored for six (6) months or more.

vi. Matters and Exercising Method of Rights/Obligations of Legal Representatives stipulated in Article 26, Paragraph 1 of the Location Information Protection Act

This Application Policy does not stipulate matters and exercising method of rights/obligations of legal representatives stipulated in Article 26, Paragraph 1 of the Location Information Protection Act since we do not process/share personal location information of child of eight years old or younger.

vii. Administrator for Personal Location Information Management

Administrator of personal location information management is LM Connectivity Group.

10-2. Peru (English only)

If you are a resident of Peru, this additional notification will be applicable to the processing of personal information. In the event of a conflict between this Privacy Policy, the provisions of this notification will prevail.

i. Information we collect about you

The information collected will be stored in the storage in charge of Yamaha Motor Co., Ltd., located in Japan. And it is shared with YAMAHA MOTOR DEL PERÚ S.A., with RUC N ° 20383929050, located at Av. Republica de Panama N ° 4344-4352, district of Surquillo, Lima – Peru who is the owner of "Personal Data Bank" called "Customer Bank" of Yamaha Motor del Perú S.A. (Code No. 01719) ”for an indefinite period of time or until your consent is revoked.

ii. Purpose of use

As part of the activities carried out by us and our group companies, you are informed that personal data will be processed for the following purposes:

 • To perform and provide this Application (including ancillary and related services)
 • To comply with laws, regulations and other rules.
 • For internal evaluation of this Application.
 • To gather and analyze information for the purpose of quality improvement, development and enhancement of our products and services.
 • To respond to inquiries, requests and complaints.
 • For the protection and safety of property and rights.
 • To protect the network and information asset.

It is stated that the authorization to the general conditions of this Policy is a necessary element for the use of the application and fulfillment of the aforementioned purposes. Additionally, if you expressly authorize it, your information may be used for the fulfillment of the following additional purposes:

 • For direct marketing analysis and offers.
 • To provide information on products and services related to Yamaha Motor Group.
 • To operate, manage and provide various information for events and campaigns.

iii. Sharing your data

We will share the personal data with YAMAHA MOTOR DEL PERÚ S.A., with RUC N ° 20383929050, located at Av. Republica de Panama N ° 4344-4352, district of Surquillo, Lima – Peru who is the owner of "Personal Data Bank" called "Customer Bank" of Yamaha Motor del Perú S.A. (Code No. 01719) ”. In the event that new transfers are made, we undertake to notify you of such transfers in accordance with this Privacy Policy.

iv. Exercise of the rights of the owner of personal data

If you wish to exercise the rights provided in the personal data protection laws and regulations in Peru, you may send a communication to the address protecciondedatos@yamaha.com.pe or physically to the address Av. Republica de Panama 4344 - Surquillo , Lima addressed to Head of Processes and IT Data Protection.

10-3. European Economic Area (EEA) (English only)

i. Legal basis for processing your personal data, and categories of personal data

We use your personal data for the following purposes.

1) When processing is required for a contract
Purposes

To perform and provide this Application (including supplemental and related services)

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Information acquired from various sensors such as acceleration information,
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version and country code)
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.
2) When processing is required for the pursuit of legitimate interests

We obtain and process the following categories of your personal data for the following purposes because it is necessary to do so in order to pursue our legitimate interests (for details regarding the balancing test for legitimate interests, please inquire using the contact address at “vi. Contacting us”).

Purposes

For internal evaluation of this Application

To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development.

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
  Information provided when you make inquiries about this Application (such as name, content of inquiry and contact information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Information acquired from various sensors such as acceleration information,
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version, country code and carrier code (only when we receive an inquiry from the inquiry form))
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.
Purposes

To respond to inquiries, requests and complaints

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
  Information provided when you make inquiries about this Application (such as name, content of inquiry and contact information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version, country code and carrier code (only when we receive an inquiry from the inquiry form))
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.
Purposes

For protection and safety of property and rights

To protect network and information asset

To comply with non-EU or non-Member State laws and regulations

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
  Information provided when you make inquiries about this Application (such as name, content of inquiry and contact information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Information acquired from various sensors such as acceleration information,
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version, country code and carrier code (only when we receive an inquiry from the inquiry form))
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.
3) When your express consent is obtained in advance
Purposes

To perform and provide this Application that use location information (including supplemental and related services)

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Location information and information acquired from various sensors such as acceleration information
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version and country code)
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information, and other information related to vehicles.
Purposes

To gather and analyze location information such as market research for the purpose of quality improvement and product development.

For internal evaluation of this Application by using location information

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
  Information provided when you make inquiries about this Application (such as name, content of inquiry and contact information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Location information and information acquired from various sensors such as acceleration information
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version, country code and carrier code (only when we receive an inquiry from the inquiry form))
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.
Purposes

For direct marketing analysis and offers

To provide information on products and services related to our group

To operate, manage and provide various information for events and campaigns

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Location information and information acquired from various sensors such as acceleration information
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version and country code)
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.

If our processing of your personal data is conducted based on your consent, you may withdraw that consent at any time. Withdrawal of your consent does not affect the legality of personal data processing that we have conducted based on consent given before that withdrawal. You may withdraw your consent through services and the like you use or by contacting us using the contact details at “v. Your rights”.

4) When processing is required to meet our legal obligations under EU or Member State law
Purposes

To comply with EU or Member State laws and regulations

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
  Information provided when you make inquiries about this Application (such as name, content of inquiry and contact information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Location information and information acquired from various sensors such as acceleration information
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version, country code and carrier code (only when we receive an inquiry from the inquiry form))
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.

Personal data obtained by us includes information directly provided by you to us, information provided through a third party, such as counterparties, contractors, business partners, and social media providers (including Facebook and Google), and information provided through products and services provided by our group.

ii. Transfer of personal data outside your country or region

Your personal data obtained by us may be transferred, stored and processed outside the EEA. In each case, your personal data must be protected safely at a level of security equivalent to that used for its protection within the EEA. We take all measures (including execution of the standard contractual clauses (Article 46, paragraph 2, item (c) and paragraph 5 of the GDPR) as approved by the European Commission) reasonably necessary to ensure your data is safely stored and processed in accordance with the provisions set forth in this Privacy Policy and the GDPR and other applicable laws and regulations. Please contact us at any time if you would like to know more about details regarding the safeguards we have in place for transfers of personal data outside the EEA.

iii. Direct marketing

If you do not wish to receive information that we provide to you in relation to our products, services, and the like (direct marketing), we refrain from conducting direct marketing addressed to you. If you do not wish to receive direct marketing, please contact us through the services, etc. you use or by contact us using the contact details at “v. Your rights”.

iv. Automated decision-making

We do not conduct decision-making that is based on automated processing (including profiling) which produces a legal or similar material effect on you.

v. Your rights

You have the rights set out below in relation to your personal data used for this Applications.

If we receive any request from you in relation to the following, we will faithfully and appropriately deal with that request in accordance with the laws and regulations.

 • Right to access personal data: You have the right to obtain confirmation from us regarding whether any of your personal data is being processed, and if your personal data is being processed, you will have the right to access your personal data and certain information in connection to that personal data.
 • Right to rectify personal data: If your personal data held by us is incorrect, you will have the right to demand that we rectify the personal data.
 • Right to erase personal data (right to be forgotten): If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to demand erasure of your personal data held by us.
 • Right to restrict processing of personal data: If you satisfy certain requirements, you will have the right in some cases to restrict the processing of your personal data held by us.
 • Objections against processing of personal data: If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to object to our processing of your personal data.
 • Right to data portability of personal data: If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to receive in a structured, commonly used, and machine-readable format the personal data that you have provided to us and will have the right to transmit that data to another controller without hindrance from us.

You can correct a part of your data on this Application. If you have any other requests regarding the processing of your data, please contact us through contact form in this Application.

vi. Contacting us

If you have any demands, inquiries or requests regarding the processing of personal data, please contact the following address in writing. You can also contact our group’s data protection officer.

For customers who reside in the EEA
Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 438-8501, Japan

Data Protection Officer Email:

10-4. United States (California and Virginia) (English only)

i. Supplements for the U.S.(California and Viginia)

This Notice at Collection explains how Yamaha collect and use your personal information. Additionally, this provides you the information about your privacy rights and Yamaha’s obligation in accordance with California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA), the California Privacy Rights Act of 2020 (CPRA), and Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA). CPRA and VCDPA will become effective on January 1st, 2023.

ii. California and Virginia Notice at Collection

Purpose of Use

Yamaha or our service providers may collect the below categories of information for the following business or commercial purposes. Your personal data may be used for the following purposes in combination with the information we obtained separately.

 • To perform and provide this Application (including supplemental and related services)
 • To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development.
 • To respond to inquiries, requests and complaints
 • For internal evaluation of this Application
 • For direct marketing analysis and offers
 • To provide information on products and services related to Yamaha Motor group
 • To operate, manage and provide various information for events and campaigns
 • For protection and safety of property and rights
 • To protect network and information asset
 • To comply with laws, regulations, and other rules

Categories of personal information Yamaha collect the purpose of use are illustrated below

Categories and Specific pieces of Personal Information

Identifiers:

Name; Phone number; Email address; Gender; Data of Birth; and Country of Residence.

(Other contact information if necessary)

Categories of Sources from which Yamaha collected Personal Information

Users

By directly enter information on this application

By providing contact information when users make inquiry

Purpose of Uses

To perform and provide this Application (including supplemental and related services)

To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development

To respond to inquiries, requests, and complaints

For direct marketing analysis and offers

To provide information on products and services related to Yamaha Motor Group

To operate, manage and provide various information for events and campaigns

For protection and safety of property and rights

To protect network and information asset

To comply with laws, regulations and other rules

Categories and Specific pieces of Personal Information

Customer Records Information:

Information provided upon inquiry:

Name;

Contact Information; and Content of Inquiry.

Categories of Sources from which Yamaha collected Personal Information

Users

By providing contact information when users make inquiry

Purpose of Uses

To respond to inquiries, requests, and complaints

For protection and safety of property and rights

To protect network and information assets

To comply with laws, regulations and other rules

Categories and Specific pieces of Personal Information

Internet or other electronic network activity information:

Usage History of this Application; Operation Log; and Cookie.

Categories of Sources from which Yamaha collected Personal Information

User’s mobile device

Information obtained from users’ device through this Application

Purpose of Uses

To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development

To respond to inquiries, requests, and complaints

For protection and safety of property and rights

To protect network and information asset

To comply with laws, regulations and other rules

Categories and Specific pieces of Personal Information

Geolocation data:

Location data.

Categories of Sources from which Yamaha collected Personal Information

User’s mobile device

Information obtained from users’ device through this Application

Purpose of Uses

To provide application service

To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development

Categories and Specific pieces of Personal Information

Sensitive Personal Information:

Precise Geolocation

Categories of Sources from which Yamaha collected Personal Information

User’s mobile device

Information obtained from users’ device through this Application

Purpose of Uses

To provide application service

To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development

Retention Period

Yamaha retain your personal information for the period necessary to fulfill the purpose outlined in this privacy policy unless the longer retention period is required or permitted by law.

Categories of Third Parties with Which We may Sale that Information

Yamaha sells or disclose following categories of personal data: Identifiers, customer records information, internet or other electronic activity information, and geolocation data to our subsidiaries, affiliates, distributors and dealers in your country or region, and service providers within the scope necessary to achieve the purpose of use.

iii. California Privacy Rights

Rights based on CPRA will be only effective after January 1st, 2023.

Rights for California Users

California Users are entitled to following Rights:

 1. Right to Delete

  In certain circumstances, users have the right to request the erasure of your Personal Information. Upon verifying the validity of a deletion request, we will delete your Personal Information from our records and instruct any service providers or third parties to delete your information when applicable.

 2. Right to Correct/Right to Rectification

  Users can request the correction of any of your Personal Information held by Yamaha if inaccurate.

 3. Right to Access

  Users have the right to access Personal Information which Yamaha may collect or retain about you. If requested, Yamaha shall provide you with a copy of your Personal Information which we collect as permitted by the CCPA/CPRA.Users also have the right to receive your Personal Information in a structured and commonly used format to transfer your data to another entity. (Data Portability)

 4. Right to Know

  Users have the right to request Yamaha to disclose the personal information Yamaha collects about Users and how it is used and shared for the 12-month period preceding your request as defined in CCPA/CPRA.

  You have the right to request us to disclose the following for the:

  • The categories of personal information collected;
  • Specific pieces of personal information collected;
  • The categories of sources from which the business collected personal information;
  • The purposes for which the business uses the personal information; and
  • The categories of third parties with whom the business shares the personal information.
  • The categories of information that the business sells or discloses to third parties
 5. Right to Non-Discrimination

  Yamaha does not discriminate users against based on actions they take regarding their data--opt out or exercise of their rights.

 6. Right to Opt-out of Sale or Sharing of Personal Information

  Yamaha does not share Personal Information under the definition of the CCPA/CPRA.Yamaha sells (discloses) your Personal Information and other data with our subsidiaries, affiliates, and counterparties (such as distributors and dealers) in your country or region and service providers (contractors) within the scope necessary to achieve the purpose of use. Do Not Sell my Personal Information/Do Not Disclose my Sensitive Personal Information (Request involves Sensitive Information will be available from January 1st, 2023)

iv. Virginia Privacy Rights

FOR VIRGINIA RESIDENTS ONLY

This Section is Effective from January 1st, 2023

Rights for Virginia Users

Virginia Users are entitled to following Rights:

 1. Right to Delete

  Users have the right to request the erasure of your Personal Information.

 2. Right to Rectification

  Users can request the correction of any of your Personal Information held by Yamaha if inaccurate.

 3. Right to Access

  Users have the right to access Personal Information which Yamaha may collect or retain about you. If requested, Yamaha will provide you with a copy of your Personal Information permitted by VC.Users also have the right to receive your Personal Information in a structured and commonly used format to transfer your data to another entity. (Data Portability)

 4. Right to Opt-Out

  Users have the right to opt out of the processing of the Personal Data for the purpose of (i) targeted advertising; (ii) the sale of personal data; or (iii) profiling in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects concerning the users.

v. For California and Virginia Users

To Exercise your Rights

If you are a California or Virginia resident, you can exercise any of your rights described in this Notice and any of your legally granted rights by using Contact Information provided in this notice. We will not discriminate against you for exercising your rights. There will be no charge to exercise your rights, unless your requests are manifestly unfounded or excessive, especially when the requests are repetitive. *Any rights based on CPRA and VCDPA are effective from January 1st, 2023.

Change in this Notice at Collection/Privacy Policy

We may amend, revise, add to, or delete the contents of this Application policy due to changes to the specifications of this Application privacy policy and/or required by amendment to laws and regulations. Changes to this Application Privacy Policy will be notified to you through this Application.

Contact Information

If you have any questions or comments about this notice, the ways in which we collect and use your personal information, your choices and rights regarding such use, or wish to exercise your rights under California or Virginia law, please do not hesitate to contact us at:

Yamaha Motor Corporation USA

6555 Katella Ave

Cypress, CA 90630

If you have any queries about use of this Application and/or the processing of your personal information, please contact Yamaha Motor Corporation USA.

The provider of this Application
Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, 438-8501, Japan

10-5. Vietnam (English only)

i. Notice for Processing Sensitive Data

This Application will collect GPS Data from your smartphone.

ii. Notification for Marketing and Advertising

We may contact you by application message, email, SMS, or any other means of communication you have provided for marketing and advertising purpose. This includes maintenance reminder based on milage of your vehicle.

iii. Legal Basis

Legal Basis for processing your personal data is based on your consent. Consent means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of your wishes by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to you. You have the right to withdraw your consent, unless otherwise provided by law.

iv. Retention Period

We start processing your data when you consented to this Privacy Policy and Terms of Use. We retain your data until three months after you have terminated your Yamaha Motor ID.

v. Undesirable consequences and damages that may occur

You should not expect undesirable consequences and damages based on this processing. However, like any web-based services, it is true that there is a risk of data leak or breach. To ensure your data security, we implement and keep up-to date technical and organizational security measures. In case of data leak or breach, we will notify you and applicable authority following guidance of the law and conduct investigation for the assessment and future prevention.

vi. Rights and obligations of the data subject

 1. The Right of Access

  The data subject has the right to request the Personal Data Controller or the Personal Data Controller-cum-Processor to provide him/her with his/her personal data.

 2. The Right to Rectification

  A data subject has the right to Request the Personal Data Controller and the Personal Data Controller-cum-Processor to rectify his/her personal data in case he/she cannot directly rectify his/her personal data due to technical reason or other reasons.

 3. The right to Erasure

  The data subject has the right to delete or request deletion of his/her personal data, unless otherwise provided for by law.

 4. The right to Restrict Processing

  The data subject has the right to obtain restriction on the processing of his/her personal data, unless otherwise provided for by law.

 5. The Right to object to Processing

  The data subject has the right to object to the Personal Data Controller and the Personal Data Controller-cum-Processor processing his/her personal data in order to prevent or restrict the disclosure of personal data or the use of personal data for advertising and marketing purposes, unless otherwise provided for by law.

You also have a right to file complaints, claim damages, and self-protection. If you have any queries about use of this Application and/or the processing of your data, please contact us from the contact form in this Application or to the contact information.

แก้ไขปรับปรุงล่าสุด: 4 กันยายน 2566
เวอร์ชั่น 3.0.2

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้บริการออนไลน์ของกลุ่มยามาฮ่ามอเตอร์

นโยบายความเป็นส่วนตัวของการให้บริการออนไลน์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้”)ใช้กับผู้ใช้งาน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ที่ใช้งานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือการให้บริการออนไลน์บนเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “แอปพลิเคชัน”) โดยการใช้ยามาฮ่ามอเตอร์ไอดี ที่จัดทำโดยบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “พวกเรา” “เรา” หรือ “ของเรา”)

สำหรับแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือที่จัดทำแยกจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันที่ทำแยกอีกฉบับ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “นโยบายของแอปพลิเคชัน”) ซึ่งแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของลูกค้า หากมีข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับนโยบายของแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการนั้น ให้ยึดถือนโยบายของแอปพลิเคชันเป็นสำคัญ

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

เราได้จัดเก็บและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลของท่าน”) หลังจากที่มีการแจ้งนโยบายของแอปพลิเคชันให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลของท่านอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของท่านรวมถึงข้อมูลซึ่งท่านได้นำเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้โดยตรง ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน ผ่านแอปพลิเคชัน ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยามาฮ่าที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน และข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จัดทำโดยแอปพลิเคชัน

ข้อมูลท่านที่ได้รับมานั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลประวัติ (เช่น ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลสำหรับติดต่ออื่น ๆ)
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยามาฮ่าของท่านที่ถูกนำเข้าหรือเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน (เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อรุ่น หมายเลขตัวถังของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงทะเบียนการรับประกัน ข้อมูลสถานะผลิตภัณฑ์ และประวัติการรับบริการ)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน (เช่น ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลที่ได้รับมาจากระบบตรวจจับต่าง ๆ ข้อมูลอุปกรณ์ และคุกกี้)
 • ประวัติการใช้งานของแอปพลิเคชัน (รวมถึงบันทึกการดำเนินการ)
 • เนื้อหาของข้อสงสัยเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และอาจนำเอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ร่วมกับข้อมูลที่เราได้รับแยกต่างหากนอกเหนือจากนี้

 • เพื่อดำเนินการและจัดทำแอปพลิเคชันนี้ (รวมถึงบริการย่อยและบริการที่เกี่ยวข้อง)
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น การค้นคว้าข้อมูลทางการตลาดเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เพื่อตอบปัญหา ข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะ
 • เพื่อประเมินแอปพลิเคชันนี้เป็นการภายใน
 • เพื่อวิเคราะห์ด้านการตลาดและให้ข้อเสนอโดยตรง
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • เพื่อดำเนินการ จัดการ และจัดหาข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการจัดงานอีเว้นท์และทำแคมเปญ
 • เพื่อการคุ้มครองและให้ความปลอดภัยในด้านทรัพย์สินและสิทธิ
 • เพื่อคุ้มครองเครือข่ายและสินทรัพย์ข้อมูล
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎอื่น ๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในการใช้งานสำหรับแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

นอกจากข้อ 3 การแบ่งปันข้อมูล โดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งาน ข้อมูลของท่านอาจถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบซึ่งบุคคลจะไม่สามารถระบุตัวตนได้ จากนั้นจึงแบ่งปันข้อมูลระหว่างพวกเราในลักษณะที่เป็นข้อมูลทางสถิติหรือชุดข้อมูล

3. การแบ่งปันข้อมูล

 1. การให้แก่บุคคลภายนอก

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดและบริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือ และคู่สัญญาของเรา (เช่น ผู้จัดจำหน่ายและผู้จำหน่าย) (ที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

  เราจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

  • เมื่อมีการแจ้งผ่านนโยบายของแอปพลิเคชัน
  • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
  • เมื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถใช้บังคับได้
 2. การให้แก่คู่สัญญา

  เมื่อให้บริการแอปพลิเคชัน เราอาจไว้วางใจในการทำธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และให้ข้อมูลของท่านแก่คู่สัญญาภายใต้ขอบเขตของความจำเป็นเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เมื่อเราไว้วางใจคู่สัญญาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

 3. การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

  เราดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในระดับทั่วโลก และในบางกรณีเราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศหรือภูมิภาคซึ่งยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับเทียบเท่ากับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านพำนัก/อาศัยอยู่ เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นๆ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับได้

4. ทางเลือกของท่าน

โดยหลักแล้ว ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะขึ้นอยู่กับการแสดงเจตนา และท่านมิได้ถูกบังคับให้ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่เรา ท่านอาจประสบกับการเสียประโยชน์บางอย่าง เช่น การไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน หรือระบบบางส่วนไม่สามารถทำงานได้

5. การเข้าถึงจากบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

แอปพลิเคชันบางประเภทได้ใช้ระบบซึ่งทำให้ท่านสามารถเข้าถึงผ่านการใช้บัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (รวมถึง เฟซบุ๊กและกูเกิล) เมื่อท่านใช้งานระบบดังกล่าว เราอาจขอความยินยอมจากท่านในการใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งรวมถึง ชื่อ และที่อยู่อีเมล และท่านจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันผ่านระบบดังกล่าวถ้าหากท่านอนุญาต ท่านอาจลบบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของท่านจากแอปพลิเคชันและเพิกถอนความยินยอมของท่านจากบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เมื่อใดก็ได้

โปรดทราบว่าหากท่านใช้บัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชัน เป็นไปได้ว่าผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์จะประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน เช่น การใช้แอปพลิเคชัน และเราไม่มีความรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลนั้นของท่าน สำหรับรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์แต่ละราย โปรดอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์แต่ละราย

6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ หากมีความจำเป็นเราอาจขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม เช่น ผู้ที่มีหน้าที่ปกครองเด็ก เราอาจดำเนินการตามลำดับหากมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

7. คุกกี้

แอปพลิเคชันอาจสร้างคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันอื่นๆ ซึ่งทำให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อท่านเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน และอนุญาตให้เราปรับปรุงแอปพลิเคชัน โปรดดูนโยบายคุกกี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

8. ความปลอดภัย

เราได้ก่อตั้งโครงสร้างการจัดการสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ความสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลงข้อมูล การรั่วไหลของข้อมูล และอื่น ๆ เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยในเชิงองค์กร เชิงกายภาพ และเชิงเทคนิคดังต่อไปนี้

 • การเข้าถึงข้อมูลของท่านจะถูกจำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตและเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง
 • การบังคับใช้มาตรการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอก (การติดตั้งไฟร์วอลล์ เป็นต้น)
 • การเข้าถึงระบบจะได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลการเข้าระบบจะถูกบันทึกไว้

เราเห็นถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้มาตรการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดการฝึกอบรม/ให้ความรู้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆ เช่น การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เราจะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นอย่างเหมาะสม โดยการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด รวมถึงสาเหตุ และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อที่จะป้องกันการเกิดความเสียหายเป็นครั้งที่สอง หรือป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ เป็นต้น

9. สิทธิของท่าน

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิ (สิทธิในการเข้าถึง สิทธิในการลบ และสิทธิในลักษณะเดียวกัน) เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตไว้ เราจะจัดการในเรื่องการใช้สิทธินั้นอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ หากท่านประสงค์จะเข้าถึง ทำให้ถูกต้อง ลบ หรือกระทำการในลักษณะเดียวกันนี้กับข้อมูลของท่าน โปรดติดต่อเราผ่านแอปพลิเคชัน

โปรดรับทราบว่าข้อมูลของท่านทั้งหมดและบางส่วนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด และ/หรือ เพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างเหมาะสม และข้อมูลบางส่วนของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้

เราจัดเก็บข้อมูลของท่านภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หรือภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีกฎหมายและระเบียบกำหนดไว้

10. การร้องเรียน

เพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในประเทศหรือภูมิภาคของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

11. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อดังนี้

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)
2500 ชินไก, อิวาตะ-ชิ, ชิซุโอกะ-เคน, 438-8501, ประเทศญี่ปุ่น

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลบเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบที่กำหนด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเหตุอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราดำเนินการกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งท่านผ่านแอปพลิเคชัน

13. ความเป็นโมฆะ

ในกรณีที่ข้อความใดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใข้บังคับได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับได้ของข้อความอื่น ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้นั้น ข้อความที่เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ จะถือว่าถูกแทนที่โดยข้อความที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับได้ ที่เอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดของทุกฝ่ายในนโยบายนี้ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมของข้อความที่ไม่มีผลหรือบังคับใช้ไม่ได้

14. ภาษาที่ใช้บังคับ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่ใช้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับแปลและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

https://accounts.eu1.gigya.com/accounts.store.downloadPublicConsentDocument?docID=2270964_11047272_a6c8b8e943e649719f86061b81110d8f

15. การแจ้งเพื่อทราบเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่อยู่ในอาณาเขต/ประเทศดังต่อไปนี้

15-1. European Economic Area (EEA) (English only)

i. Legal basis for processing your personal data, and categories of personal data

We use your personal data for the following purposes.

1) When processing is required for a contract
Purposes

To perform and provide this Application (including supplemental and related services)

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
2) When processing is required for the pursuit of legitimate interests

We obtain and process the following categories of your personal data for the following purposes because it is necessary to do so in order to pursue our legitimate interests (for details regarding the balancing test for legitimate interests, please inquire using the contact address at “vi. Contacting us”).

Purposes

For internal evaluation of this Application

To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development.

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications
Purposes

To respond to inquiries, requests and complaints

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications
Purposes

For protection and safety of property and rights

To protect network and information asset

To comply with non-EU or non-Member State laws and regulations

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications
3) When your express consent is obtained in advance
Purposes

To perform and provide this Application that use location information (including supplemental and related services)

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as location information, information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
Purposes

To gather and analyze location information such as market research for the purpose of quality improvement and product development.

For internal evaluation of this Application by using location information

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as location information, information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications
Purposes

For direct marketing analysis and offers

To provide information on products and services related to our group

To operate, manage and provide various information for events and campaigns

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as location information, information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)

If our processing of your personal data is conducted based on your consent, you may withdraw that consent at any time. Withdrawal of your consent does not affect the legality of personal data processing that we have conducted based on consent given before that withdrawal. You may withdraw your consent through services and the like you use or by contacting us using the contact details at “v. Your rights”.

4) When processing is required to meet our legal obligations under EU or Member State law
Purposes

To comply with EU or Member State laws and regulations

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as location information, information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications

Personal data obtained by us includes information directly provided by you to us, information provided through a third party, such as counterparties, contractors, business partners, and social media providers (including Facebook and Google), and information provided through products and services provided by our group.

ii. Transfer of personal data outside your country or region

Your personal data obtained by us may be transferred, stored and processed outside the EEA. In each case, your personal data must be protected safely at a level of security equivalent to that used for its protection within the EEA. We take all measures (including execution of the standard contractual clauses (Article 46, paragraph 2, item (c) and paragraph 5 of the GDPR) as approved by the European Commission) reasonably necessary to ensure your data is safely stored and processed in accordance with the provisions set forth in this Privacy Policy and the GDPR and other applicable laws and regulations. Please contact us at any time if you would like to know more about details regarding the safeguards we have in place for transfers of personal data outside the EEA.

iii. Direct marketing

If you do not wish to receive information that we provide to you in relation to our products, services, and the like (direct marketing), we refrain from conducting direct marketing addressed to you. If you do not wish to receive direct marketing, please contact us through the services, etc. you use or by contact us using the contact details at “v. Your rights”.

iv. Automated decision-making

We do not conduct decision-making that is based on automated processing (including profiling) which produces a legal or similar material effect on you.

v. Your rights

You have the rights set out below in relation to your personal data used for this Applications.

If we receive any request from you in relation to the following, we will faithfully and appropriately deal with that request in accordance with the GDPR and other applicable laws and regulations after confirming that the person making the request is you or a person delegated by you to act on your behalf.

 • Right to access personal data: You have the right to obtain confirmation from us regarding whether any of your personal data is being processed, and if your personal data is being processed, you will have the right to access your personal data and certain information in connection to that personal data.
 • Right to rectify personal data: If your personal data held by us is incorrect, you will have the right to demand that we rectify the personal data.
 • Right to erase personal data (right to be forgotten): If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to demand erasure of your personal data held by us.
 • Right to restrict processing of personal data: If you satisfy certain requirements, you will have the right in some cases to restrict the processing of your personal data held by us.
 • Objections against processing of personal data: If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to object to our processing of your personal data.
 • Right to data portability of personal data: If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to receive in a structured, commonly used, and machine-readable format the personal data that you have provided to us and will have the right to transmit that data to another controller without hindrance from us.

You can correct a part of your data on this Application. If you have any other requests regarding the processing of your data, please contact us through contact form in this Application.

vi. Contacting us

If you have any demands, inquiries or requests regarding the processing of personal data, please contact the following address in writing. You can also contact our data protection officer.

Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 438-8501, Japan

Data Protection Officer Email:

15-2. Vietnam(English only)

i. Notification for Marketing and Advertising

We may contact you by application message, email, SMS, or any other means of communication you have provided for marketing and advertising purpose. This includes maintenance reminder based on milage of your vehicle.

iii. Legal Basis

Legal Basis for processing your personal data is based on your consent. Consent means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of your wishes by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to you. You have the right to withdraw your consent, unless otherwise provided by law.

iii. Retention Period

We start processing your data when you consented to this Privacy Policy and Terms of Use. We retain your data until three months after you have terminated your Yamaha Motor ID.

iv. Undesirable consequences and damages that may occur

You should not expect undesirable consequences and damages based on this processing. However, like any web-based services, it is true that there is a risk of data leak or breach. To ensure your data security, we implement and keep up-to date technical and organizational security measures. In case of data leak or breach, we will notify you and applicable authority following guidance of the law and conduct investigation for the assessment and future prevention.

v. Rights and obligations of the data subject

 1. The Right of Access

  The data subject has the right to request the Personal Data Controller or the Personal Data Controller-cum-Processor to provide him/her with his/her personal data.

 2. The Right to Rectification

  A data subject has the right to Request the Personal Data Controller and the Personal Data Controller-cum-Processor to rectify his/her personal data in case he/she cannot directly rectify his/her personal data due to technical reason or other reasons.

 3. The right to Erasure

  The data subject has the right to delete or request deletion of his/her personal data, unless otherwise provided for by law.

 4. The right to Restrict Processing

  The data subject has the right to obtain restriction on the processing of his/her personal data, unless otherwise provided for by law.

 5. The Right to object to Processing

  The data subject has the right to object to the Personal Data Controller and the Personal Data Controller-cum-Processor processing his/her personal data in order to prevent or restrict the disclosure of personal data or the use of personal data for advertising and marketing purposes, unless otherwise provided for by law.

You also have a right to file complaints, claim damages, and self-protection. If you have any queries about use of this Application and/or the processing of your data, please contact us from the contact form in this Application or to the contact information.

แก้ไขปรับปรุงล่าสุด: 29 มิถุนายน 2566
เวอร์ชั่น 2.0.1