ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG Yamaha Motorcycle Connect App

Ứng Dụng
Điều khoản sử dụng Ứng dụng Yamaha Motorcycle Connect này (“Điều khoản Sử dụng”) đặt ra các điều kiện và điều khoản cho việc sử dụng Ứng dụng Yamaha Motorcycle Connect (“Ứng dụng”) trên các điện thoại di động thông minh do Công ty Yamaha Motor Co., Ltd. ("Yamaha", “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) cung cấp.

Điều 1

Phạm vi áp dụng Điều khoản Sử dụng

 1. Điều khoản Sử dụng này sẽ áp dụng cho mối quan hệ giữa Yamaha và bất kỳ người dùng cá nhân nào ("Người dùng", “bạn” hoặc “các bạn”) sử dụng Ứng dụng này.
 2. Ngoài Điều khoản Sử dụng này, chúng tôi có thể cung cấp thêm các hướng dẫn và/hoặc các lưu ý sử dụng cho Ứng dụng này trên trang web của chúng tôi.
Điều 2

Định nghĩa

Các từ ngữ nêu trong Điều khoản Sử dụng này sẽ có các ý nghĩa sau.

 1. "Yamaha Motor ID" có nghĩa là tên đăng nhập do Yamaha cấp cho việc sử dụng Ứng dụng này và các ứng dụng khác của hoặc cho Yamaha.
 2. "Xe" nghĩa là xe gắn máy được trang bị CCU (được định nghĩa dưới dây) do Người dùng sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý.
 3. "Thiết bị" có nghĩa là bất kỳ thiết bị di động nào do Yamaha thiết kế độc lập, do Người dùng sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý.
 4. "CCU" có nghĩa là thiết bị điều khiển giao tiếp được cài đặt trên Xe để kích hoạt Ứng dụng.
 5. "Ghép nối" nghĩa là quá trình đồng bộ hóa giữa CCU của Xe và Ứng dụng được tải xuống từ Thiết bị của Người dùng.
Điều 3

Đồng ý với Điều khoản Sử dụng này

 1. Người dùng sẽ được coi là đã đồng ý với Điều khoản Sử dụng này tại thời điểm nhấn nút “đồng ý” sau khi tải Ứng dụng này xuống Thiết bị của mình.
 2. Nếu Người dùng là trẻ vị thành niên, người này phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp khác trước khi sử dụng Ứng dụng này.
 3. Nếu một trẻ vị thành niên, với tư cách là Người dùng, đã đồng ý với Điều khoản Sử dụng này mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp của họ hoặc thông báo sai về tuổi của họ và khiến Yamaha tin rằng họ không phải là trẻ vị thành niên, Người dùng sẽ không thể hủy bỏ bất kỳ hành động nào liên quan đến Ứng dụng.
 4. Nếu Người dùng đến tuổi trưởng thành và sử dụng Ứng dụng mà họ đã đồng ý sử dụng khi còn ở tuổi vị thành niên, Người dùng đó sẽ được coi là đã thừa nhận tất cả các hành động pháp lý liên quan đến Ứng dụng.
Điều 4

Đăng ký Yamaha Motor ID

 1. Để sử dụng Ứng dụng, Người dùng phải đăng ký và lấy Yamaha Motor ID trước khi đăng nhập vào Ứng dụng này như được mô tả tại các phần sau.
 2. Người dùng sẽ đăng ký để sử dụng Yamaha Motor ID bằng cách nhập địa chỉ e-mail của Người dùng, nickname, ngày sinh và các thông tin khác mà chúng tôi ghi trên mẫu đăng ký ("Thông tin Đăng ký") theo các quy trình quy định dưới đây. Yamaha sẽ cấp Yamaha Motor ID cho Người dùng sau khi nhận được đơn đăng ký sử dụng, trừ khi Yamaha có bất kỳ lý do từ chối nào được nêu trong mục 4 của Điều này.
 3. Người dùng phải nhập thông tin trung thực và chính xác tại thời điểm nộp đơn đăng ký, và thông tin có thể được Người dùng sửa đổi tùy từng thời điểm để thông tin đã đăng ký vẫn được cập nhật sau đó.
 4. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện nào dưới đây, Yamaha có thể từ chối chấp thuận đơn đăng ký của Người dùng.
  1. Thông tin sai, không chính xác, không đúng hoặc thiếu trong đơn đăng ký;
  2. Nếu Người dùng là thành viên của lực lượng chống đối xã hội hoặc có mối quan hệ với lực lượng chống đối xã hội;
  3. Nếu Người dùng không đồng ý với Điều khoản Sử dụng này;
  4. Trong trường hợp Người dùng vi phạm Điều khoản Sử dụng này; hoặc
  5. Trong trường hợp Yamaha cho rằng Người dùng không phù hợp với tư cách là người dùng của Ứng dụng.
Điều 5

Thay đổi Thông tin Đăng ký của tài khoản Yamaha Motor ID

 1. Trong trường hợp thông tin đã đăng ký có thay đổi, Người dùng có trách nhiệm cập nhật kịp thời thông tin đã đăng ký theo đúng quy trình và phương thức do Yamaha quy định.
 2. Yamaha không chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kỳ vấn đề bất lợi hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh do Người dùng không cập nhật thông tin chính xác như quy định tại khoản 1 của Điều này và trong phạm vi luật định.
Điều 6

Trách nhiệm của Người dùng trong việc quản lý của tài khoản Yamaha Motor ID

 1. Người dùng phải tự chịu rủi ro khi sử dụng và quản lý Yamaha Motor ID và mật khẩu của mình, và Yamaha sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Người dùng nếu Người dùng sử dụng không đúng hoặc làm mất Yamaha Motor ID hoặc mật khẩu hoặc do bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng trái phép ID Yamaha Motor hoặc mật khẩu trong phạm vi luật định.
 2. Người dùng không được cung cấp, chuyển nhượng, bán, cho mượn Yamaha Motor ID của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Yamaha Motor ID của mình.
Điều 7

Nội dung của Ứng dụng này

 1. Ứng dụng này chỉ cung cấp cho những Người dùng đã đăng ký và lấy được Yamaha Motor ID.
 2. Người dùng có thể sử dụng Ứng dụng trên Thiết bị của Người dùng bằng cách Ghép nối CCU của Xe với Ứng dụng đã tải xuống Thiết bị. Người dùng hiểu rằng Ứng dụng này được tải xuống Thiết bị không thể được ghép nối với nhiều hơn một Xe. Khi Ghép nối với một xe và rằng khi ghép nối với một Xe mà không phải là Xe đã được ghép nối với Ứng dụng này thì cần phải ghép nối lại.
 3. Các lưu ý khi sử dụng Ứng dụng có trong phần Câu hỏi thường gặp của Ứng dụng. Câu hỏi thường gặp và/hoặc thông tin bổ sung về cách sử dụng Ứng dụng cũng có sẵn trên trang web của Yamaha. Người dùng được yêu cầu tham khảo nội dung trong phần Câu hỏi thường gặp trong trường hợp Người dùng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng.
 4. Người dùng hiểu và đồng ý rằng, do các thông số kỹ thuật của Ứng dụng này mà có thể phát sinh những thông tin sai khác hoặc không đồng nhất giữa màn hình hiển thị thông số trên Xe và màn hình hiển thị thông số trên Ứng dụng cài đặt trên Thiết bị. Để làm rõ, trong trường hợp có sự khác biệt hoặc điểm không thống nhất giữa màn hình hiển thị thông số trên Xe và màn hình hiển thị thông số trên Ứng dụng cài đặt trên Thiết bị thì ưu tiên sử dụng màn hình hiển thị thông số trên Ứng dụng.
 5. Việc sử dụng Ứng dụng trên Thiết bị của Người dùng là miễn phí, tuy nhiên, chi phí kết nối và duy trì mạng sẽ do Người dùng chịu.
Điều 8

Thiết bị

 1. Ứng dụng có thể được sử dụng trên một số loại Thiết bị tương thích với Ứng dụng này. Danh sách các thiết bị tương thích được Yamaha chỉ định riêng, như là trên website của chúng tôi. Người dùng hiểu và đồng ý rằng một số hoặc tất cả các chức năng của Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào kiểu Thiết bị của Người dùng hoặc phiên bản của phần mềm điều hành, như là Hệ điều hành Android hoặc iOS.
 2. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm chuẩn bị Thiết bị của riêng mình (bao gồm phần mềm điều hành) và đường truyền mạng, v.v. cần thiết để sử dụng Ứng dụng.
 3. Người dùng sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng Ứng dụng này và trách nhiệm quản lý Thiết bị mà từ đó Ứng dụng đã được tải xuống và Yamaha sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra do Thiết bị bị mất trộm/cắp hoặc được sử dụng sai cách hoặc được bên thứ ba sử dụng hoặc truy cập trái phép, v.v. trong phạm vi luật định
 4. Ứng dụng này yêu cầu quyền truy cập vào một số chức năng, như là camera, thông tin vị trí hiện tại, danh bạ, thông báo cuộc gọi đến, v.v. của Thiết bị. Khi sử dụng các chức năng này, Yamaha sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do không chấp nhận các quyền truy cập nêu trên trong phạm vi luật định.
Điều 9

Hạn chế sử dụng

 1. Người dùng bị cấm sao chép, sửa đổi, truyền, xuất bản, phân phối, chuyển nhượng, cho mượn, dịch thuật hoặc cấp phép sử dụng Ứng dụng, nội dung của Ứng dụng hoặc bất kỳ thông tin nào do Ứng dụng cung cấp.
 2. Người dùng không được phép sử dụng Ứng dụng này cho mục đích bất hợp pháp hoặc mục đích thương mại.
Điều 10

Điều khoản cấm

Người dùng bị cấm thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây khi sử dụng Ứng dụng này.

 1. Sử dụng Ứng dụng bằng Yamaha Motor ID của Người dùng khác;
 2. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Yamaha hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 3. Để xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm bất kỳ tài sản, quyền và sự riêng tư nào của Yamaha hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 4. Có hành động phỉ báng Yamaha hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
 5. Sửa đổi chương trình máy tính của Ứng dụng;
 6. Vi phạm các quy tắc mạng liên lạc trong và ngoài nước áp dụng cho Người dùng và/hoặc Ứng dụng khi giao tiếp qua các mạng liên lạc trong và ngoài nước;
 7. Gây nhiễu hoạt động của Ứng dụng;
 8. Vi phạm luật, quy định, pháp lệnh hoặc chính sách Nhà nước hoặc quy tắc đạo đức chung tùy từng thời điểm;
 9. Vi phạm quy định của Điều khoản Sử dụng này; hoặc
 10. Thực hiện bất kỳ hành vi nào mà Yamaha cho là không phù hợp, tương tự như các hành vi nêu tại mục 1 đến mục 9 bên trên với tư cách của Người dùng Ứng dụng.
Điều 11

Cấm chuyển nhượng quyền

 1. Người dùng không được phép chuyển giao quyền sử dụng Ứng dụng này cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 2. Yamaha có thể chuyển toàn bộ hoặc một phần của Ứng dụng cho bên thứ ba theo quyết định riêng của mình, trong trường hợp đó, tất cả các quyền và nghĩa vụ của Người dùng, bao gồm cả tài khoản của Người dùng, sẽ được chuyển cho người được chuyển nhượng theo các điều kiện của việc chuyển nhượng đó trong phạm vi luật định.
Điều 12

Hủy đăng ký

 1. Khi Người dùng muốn hủy đăng ký khỏi Ứng dụng này, Người dùng sẽ thông báo cho Yamaha thông qua biểu mẫu có sẵn trên Ứng dụng. Việc hủy đăng ký Ứng dụng này sẽ có hiệu lực sau khi biểu mẫu đó đã được gửi đến Yamaha thông qua Ứng dụng.
 2. Do yêu cầu xóa thông tin Người dùng, Người dùng đồng ý trước rằng Người dùng sẽ không thể sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ ứng dụng di động nào khác được cung cấp từ Yamaha bằng Yamaha Motor ID.
Điều 13

Chấm dứt sử dụng Ứng dụng

Trong trường hợp Yamaha nhận thấy có bất kỳ sự kiện nào dưới đây, Yamaha có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt việc sử dụng Ứng dụng của Người dùng mà không phải thông báo trước cho Người dùng và Yamaha Motor ID cũng có thể bị hủy đăng ký. Yamaha không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh đối với Người dùng trong phạm vi luật định.

 1. Nếu bạn hủy đăng ký ứng dụng My Yamaha Motor và bạn cũng hủy tư cách thành viên từ Yamaha Motor ID;
 2. Nếu Yamaha đình chỉ hoặc chấm dứt việc Người dùng sử dụng ứng dụng My Yamaha Motor và xóa Yamaha Motor ID do Người dùng đã đăng ký;
 3. Nếu có thông tin đăng ký Ứng dụng hoặc Yamaha Motor ID sai, không chính xác, không đúng hoặc thiếu thông tin;
 4. Nếu thông tin của Người dùng cần thiết cho việc sử dụng Ứng dụng, bao gồm cả thông tin đã đăng ký, bị xóa theo yêu cầu của Người dùng;
 5. Nếu Người dùng không tồn tại;
 6. Nếu Người dùng đã không sử dụng Ứng dụng trong thời gian hơn ba năm kể từ lần cuối cùng Người dùng sử dụng Ứng dụng;
 7. Nếu Người dùng thuộc bất kỳ lực lượng chống đối xã hội nào hoặc có mối quan hệ với bất kỳ lực lượng chống đối xã hội nào;
 8. Nếu Người dùng không đồng ý với Điều khoản Sử dụng này;
 9. Nếu Người dùng vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào; hoặc là,
 10. Nếu Yamaha xác định Người dùng không phù hợp, tương tự như các quy định từ mục 1 đến mục 9 bên trên với tư cách là Người dùng của Ứng dụng.
Điều 14

Hiệu lực của việc hủy bỏ và chấm dứt

Yamaha sẽ xóa thông tin cá nhân của Người dùng có được thông qua Ứng dụng này khi Người dùng hủy quyền sử dụng Ứng dụng hoặc Yamaha chấm dứt việc sử dụng Ứng dụng của Người dùng. Tuy nhiên, thông tin do Người dùng cung cấp, ngoại trừ những thông tin không phải là thông tin cá nhân (bao gồm thông tin được xử lý ẩn danh) có thể tiếp tục được lưu trữ và có thể được sử dụng làm dữ liệu thống kê.

Điều 15

Xóa thông tin

 1. Yamaha có thể xóa thông tin và các nội dung khác mà Người dùng đã đăng ký, bao gồm nhưng không giới hạn lịch sử sử dụng mà không cần thông báo cho Người dùng. Yamaha sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào cho Người dùng do việc xóa thông tin đó trong phạm vi luật định.
 2. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Yamaha có thể tiết lộ thông tin của Người dùng theo yêu cầu từ bất kỳ tổ chức chính phủ nào hoặc theo bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
Điều 16

Sửa đổi hoặc chấm dứt cung cấp của Ứng dụng này

 1. Yamaha có thể sửa đổi, thêm hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần nội dung của Ứng dụng này mà không cần thông báo cho Người dùng.
 2. Yamaha sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Người dùng do bất kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ nội dung trong Ứng dụng trong phạm vi luật định.
Điều 17

Tạm thời gián đoạn Ứng dụng

Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, Yamaha có thể tạm ngừng cung cấp các dịch vụ của Ứng dụng mà không cần thông báo cho Người dùng. Trong trường hợp đó, Yamaha không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Người dùng trong phạm vi luật định.

 1. Bảo trì hệ thống định kỳ hoặc khẩn cấp của Ứng dụng này;
 2. Không thể cung cấp dịch vụ của Ứng dụng do hỏa hoạn, mất điện, bất kỳ thiên tai nào như động đất, lũ lụt, sóng thần, chiến tranh, bạo loạn, rối loạn, tranh chấp lao động, v.v.
 3. Đình chỉ dịch vụ mạng liên lạc, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi mạng hoặc bất kỳ lỗi nào do môi trường sử dụng Ứng dụng của Người dùng;
 4. Các trường hợp Yamaha xác định rằng cần phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ của Ứng dụng, vì bất kỳ lý do gì bao gồm cả sự cố vận hành hoặc kỹ thuật.
Điều 18

Quyền sở hữu trí tuệ

 1. Bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và thiết kế của văn bản, hình ảnh, ảnh, âm thanh, video, thông tin, v.v. ("Nội dung") được cung cấp thông qua Ứng dụng này thuộc về Yamaha. Người dùng không được sử dụng bất kỳ tài liệu có bản quyền nào mà Người dùng có được thông qua Ứng dụng này ngoài phạm vi được Điều khoản sử dụng này cho phép một cách rõ ràng. Không có nội dung nào quy định tại Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu là cấp cho Người dùng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan đến Ứng dụng do Yamaha sở hữu.
 2. Bản quyền và bất kỳ và tất cả các quyền khác liên quan đến bất kỳ ý kiến, nhận xét nào của Người dùng liên quan đến Ứng dụng này đối với Yamaha sẽ thuộc về Yamaha. Người dùng đưa ra ý kiến, nhận xét đó đến Yamaha không được nắm giữ bản quyền đối với các ý kiến, nhận xét đó.
Điều 19

Sửa đổi Điều khoản Sử dụng này

 1. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Yamaha có thể sửa đổi nội dung của Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần sự đồng ý của Người sử dụng.
 2. Yamaha sẽ thông báo cho Người dùng về bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản Sử dụng này trên trang web của Yamaha hoặc trên Ứng dụng hoặc trên bất kỳ phương tiện nào khác mà Người dùng có thể tham khảo.
 3. Các thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng có hiệu lực ngay sau khi Yamaha đưa ra các thông báo thay đổi theo quy định nêu trên. Trong trường hợp thay đổi Điều khoản sử dụng có thể ảnh hưởng đáng kể đến Người sử dụng, Yamaha sẽ thông báo cho Người sử dụng về sự thay đổi trong một khoảng thời gian thông báo hợp lý.
 4. Nếu Người dùng sử dụng hoặc đăng nhập vào Ứng dụng sau khi thay đổi của Điều khoản sử dụng này có hiệu lực, Người dùng được coi là đã đồng ý với các Điều khoản sử dụng đã thay đổi.
Điều 20

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

 1. Yamaha sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sửa đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt bất kỳ nội dung nào của Ứng dụng này trong phạm vi luật định.
 2. Yamaha sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng hoặc không thể sử dụng Ứng dụng này trong phạm vi luật định.
 3. Yamaha không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc Người dùng sử dụng hoặc không thể sử dụng Ứng dụng trong bất kỳ môi trường nào.
 4. Yamaha không bảo đảm về khả năng hoạt động, tính phù hợp, tính hữu ích, tính chính xác và tính hoàn chỉnh của Ứng dụng cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.
 5. Yamaha sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho bất kỳ Người dùng nào trong phạm vi luật định trong các trường hợp sau;
  1. Mặc dù Yamaha đã thực hiện các biện pháp bảo mật đáng kể nhưng vẫn xảy ra truy cập trái phép của bên thứ ba hoặc các hành vi bất hợp pháp như vi rút máy tính xâm nhập; hoặc là,
  2. Gián đoạn, chậm trễ hoặc không thể sử dụng Ứng dụng hoặc mất thông tin trên Ứng dụng do lỗi đường truyền, hệ thống, máy chủ, v.v.
 6. Yamaha không đảm bảo rằng Ứng dụng này tương thích với tất cả các thiết bị và Người dùng thừa nhận rằng có thể có vấn đề với hoạt động của Ứng dụng này do việc nâng cấp phiên bản của các hệ điều hành như Android OS hoặc iOS được cung cấp để sử dụng Ứng dụng. Yamaha không đảm bảo rằng các vấn đề đó sẽ giải quyết được bằng cách thay đổi lập trình khi gặp vấn đề như vậy.
 7. Người dùng phải thừa nhận trước rằng việc sử dụng một số hoặc tất cả Ứng dụng này có thể bị hạn chế do những thay đổi trong điều khoản sử dụng và chính sách hoạt động của cửa hàng dịch vụ, như App Store, Google Play.
 8. Yamaha sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào giữa Người dùng và bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với những Người dùng Ứng dụng khác) về việc sử dụng Ứng dụng này.
 9. Nếu bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại với Yamaha về những thiệt hại do hành động hoặc thiếu sót của Người dùng, Người dùng sẽ giải quyết vấn đề này với chi phí và trách nhiệm của Người dùng (kể cả phí luật sư). Nếu Yamaha phải trả cho bên thứ ba cho các thiệt hại đó, Người dùng sẽ bồi thường lại cho Yamaha bất kỳ khoản chi phí nào, bao gồm phí luật sư và lợi nhuận bị mất, bao gồm cả thiệt hại.
 10. Nếu Người dùng gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Yamaha liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng, Người dùng sẽ bồi thường cho Yamaha.
Điều 21

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ quy định nào trong Điều khoản Sử dụng này bị coi là không vô hiệu hoặc không thể thi hành, bất kể là toàn bộ hoặc một phần thì hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các quy định khác sẽ không bị ảnh hưởng. Quy định vô hiệu hoặc không thể thực thi sẽ được thay thế bằng một điều khoản có hiệu lực và có thể thực thi được, vì lợi ích cao nhất của Người dùng và Yamaha mà vốn dĩ đã đạt được nếu điều khoản đó hợp lệ hoặc không thể thực thi.

Điều 22

Luật điều chỉnh & Quyền tài phán

 1. Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Nhật Bản.
 2. Mọi tranh chấp giữa Người dùng và Yamaha liên quan đến Điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng Ứng dụng này sẽ được giải quyết chung thẩm tại trọng tài ở Tokyo, Nhật Bản bởi Hiệp hội Trọng tài Thương mại Nhật Bản theo quy tắc trọng tài của Hiệp hội.
Điều 23

Ngôn ngữ điều chỉnh

Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ điều chỉnh của Điều khoản Sử dụng này. Bất kỳ phiên bản nào bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác chỉ nhằm mục đích thuận tiện để tham khảo.

Thông báo bổ sung cho người dùng ở các khu vực/quốc gia sau:

 1. Hàn Quốc
  Các Điều khoản Sử dụng Dịch vụ Dựa trên Vị trí của Yamaha Motorcycle Connect (Liên kết)

Cập nhật lần cuối: 26/8/2021
Phiên bản 2.0.0