ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับแอปพลิเคชัน “ยามาฮ่า มอเตอร์ไซเคิล คอนเน็ค”

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับแอปพลิเคชัน “ยามาฮ่า มอเตอร์ไซเคิล คอนเน็ค” นี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน “ยามาฮ่า มอเตอร์ไซเคิล คอนเน็ค” (“แอปพลิเคชัน”) สำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน จัดทำโดย บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (“ยามาฮ่า” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

ข้อ 1

ขอบเขตของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะมีผลผูกพันระหว่างยามาฮ่าและผู้ใช้งานส่วนบุคคลใด ๆ (“ผู้ใช้งาน” “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ที่ใช้งานแอปพลิเคชันนี้
 2. เราอาจจัดทำข้อตกลงการใช้งานเพิ่มเติม และ/หรือ ข้อควรระวังสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ นอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยแสดงบนเว็บไซต์ของเรา
ข้อ 2

นิยาม

ข้อความที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

 1. “ยามาฮ่ามอเตอร์ไอดี” หมายถึง ไอดีที่ใช้ในการเข้าระบบที่ออกให้โดยยามาฮ่าสำหรับใช้กับแอปพลิเคชันนี้ และ
  แอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่จัดทำโดยยามาฮ่า หรือจัดทำเพื่อยามาฮ่า
 2. “ยานพาหนะ” หมายถึง รถจักรยานยนต์ซึ่งประกอบด้วยซีซียู (ซึ่งจะให้คำนิยามในลำดับต่อไป) ที่ผู้ใช้งานเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือจัดการ
 3. “อุปกรณ์” หมายถึง อุปกรณ์มือถือใดๆ ซึ่งรุ่นจะถูกกำหนดโดยยามาฮ่าเป็นรายกรณี ซึ่งผู้ใช้งานเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือจัดการ
 4. “ซีซียู” หมายถึง หน่วยควบคุมการสื่อสารซึ่งถูกติดตั้งกับยานพาหนะเพื่อที่จะให้แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้
 5. “การเชื่อมต่อ” หมายถึง กระบวนการเชื่อมต่อระหว่างซีซียูของยานพาหนะและแอปพลิเคชันที่ถูกดาวน์โหลดไว้บนอุปกรณ์ของท่าน
ข้อ 3

ความตกลงกันของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

 1. ผู้ใช้งานจะถูกถือว่ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เมื่อกดปุ่ม “ตกลง” หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน
 2. ถ้าผู้ใช้งานเป็นผู้เยาว์ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนใช้งานแอปพลิเคชันนี้
 3. ถ้าผู้เยาว์ ในฐานะผู้ใช้งาน ตอบตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยมิชอบ โดยปราศจากการได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือแจ้งอายุที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ยามาฮ่าเชื่อว่าท่านนั้นไม่ใช่ผู้เยาว์ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเพิกถอนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันได้
 4. ถ้าผู้ใช้งานอายุครบเป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยบริบูรณ์แล้ว และใช้งานแอปพลิเคชันซึ่งผู้ใช้งานนั้นได้ตกลงเข้าใช้งานขณะที่ยังเป็นผู้เยาว์ ให้ถือว่าผู้ใช้งานได้รับรองนิติกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการใช้งานแอปพลิเคชันนี้
ข้อ 4

การลงทะเบียนยามาฮ่ามอเตอร์ไอดี

 1. เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานจะถูกร้องขอให้ลงทะเบียนและได้รับยามาฮ่ามอเตอร์ไอดีก่อนใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อที่จะเข้าระบบแอปพลิเคชันนี้ตามที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
 2. ผู้ใช้งานจะลงทะเบียนเพื่อใช้งานยามาฮ่ามอเตอร์ไอดีโดยการใช้อีเมลของผู้ใช้งาน ชื่อเล่น วันเกิด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เรากำหนดไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้ ยามาฮ่าจะออกยามาฮ่ามอเตอร์ไอดีให้ผู้ใช้งานหลังจากได้รับคำขอสำหรับใช้ในการลงทะเบียน เว้นแต่มีเหตุใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อย่อยที่ 4 ของหัวข้อนี้
 3. ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องในขณะที่ทำการลงทะเบียน และข้อมูลนั้นอาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้งานให้เหมาะสม เพื่อที่ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้จะได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว
 4. ในกรณีดังต่อไปนี้ ยามาฮ่าจะไม่ยอมรับคำขอสำหรับลงทะเบียนของผู้ใช้งาน
  1. กรณีที่มีข้อมูลเท็จ ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในฟอร์มการลงทะเบียน
  2. กรณีที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  3. กรณีผู้ใช้งานไม่ตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
  4. กรณีกระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
  5. กรณีที่ยามาฮ่าพิจารณาว่าผู้ใช้งานกระทำการไม่เหมาะสมตามที่กล่าวในข้อ 1-4 ข้างต้น ในฐานะเป็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
ข้อ 5

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียนในยามาฮ่ามอเตอร์ไอดี

 1. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ผู้ใช้งานจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วให้เป็นข้อมูลปัจจุบันทันที โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้ให้รายละเอียดไว้
 2. ยามาฮ่าไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดอันเกิดจากการไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามที่กล่าวไว้ในข้อย่อยที่ 1 ของหัวข้อนี้ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้
ข้อ 6

ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานในการบริหารจัดการยามาฮ่ามอเตอร์ไอดีของตนเอง

 1. ผู้ใช้งานจะต้องใช้และบริหารจัดการยามาฮ่ามอเตอร์ไอดีและรหัสโดยรับความเสี่ยงเอง และยามาฮ่าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือความสูญหายของยามาฮ่ามอเตอร์ไอดี หรือรหัสโดยผู้ใช้งาน หรือการใช้ยามาฮ่ามอเตอร์ไอดี หรือรหัส โดยบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้
 2. ผู้ใช้งานจะต้องไม่นำยามาฮ่ามอเตอร์ไอดีของตนไปให้ผู้อื่นใช้งาน ไม่โอน ขาย ให้ยืม หรือแม้กระทั่งอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ยามาฮ่ามอเตอร์ไอดีของตน
ข้อ 7

รายละเอียดของแอปพลิเคชัน

 1. แอปพลิเคชันนี้เปิดให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนและได้รับยามาฮ่ามอเตอร์ไอดีเท่านั้น
 2. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานโดยการเชื่อมต่อซีซียูของยานพาหนะกับแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์ ผู้ใช้งานยอมรับว่าแอปพลิเคชันนี้ที่ดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับยานพาหนะเกินหนึ่งคัน และเมื่อทำการเชื่อมต่อกับยานพาหนะอื่นนอกเหนือจากยานพาหนะที่ได้เชื่อมต่อไว้กับแอปพลิเคชันนี้แล้ว ท่านจำเป็นจะต้องทำการเชื่อมต่อใหม่
 3. ข้อควรรู้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าคำถาม-คำตอบของแอปพลิเคชัน คำถาม-คำตอบและ/หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แอปพลิเคชัน จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของยามาฮ่า ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงเนื้อหาในส่วนคำถาม-คำตอบในกรณีที่ผู้ใช้งานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน
 4. ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงว่า เนื่องจากข้อมูลจำเพาะของแอปพลิเคชันนี้ อาจเกิดความแตกต่างบางอย่างหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างการแสดงผลของยานพาหนะกับการแสดงผลของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ เพื่อความชัดเจน ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างการแสดงผลของยานพาหนะกับการแสดงผลของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ ให้ถือเอาการแสดงผลของยานพาหนะเป็นหลัก แทนการแสดงผลของแอปพลิเคชัน
 5. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายให้ถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้ใช้งานเอง
ข้อ 8

อุปกรณ์

 1. แอปพลิเคชันสามารถใช้งานกับอุปกรณ์บางประเภทที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนี้ได้ รายละเอียดของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้จะกำหนดโดยยามาฮ่าเป็นรายกรณี เช่น บนเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงว่าการใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดของแอปพลิเคชันนี้อาจจะยังไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ของผู้ใช้งานหรือเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบแอนดรอยด์ หรือ ไอโอเอส
 2. ผู้ใช้งานจะต้องเตรียมอุปกรณ์ของตน (รวมถึงซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ) และเครือข่าย และอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับใช้งาน
  แอปพลิเคชันด้วยความรับผิดชอบของตนเอง
 3. ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้และรับผิดชอบในการจัดการอุปกรณ์ที่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานด้วยตนเอง และยามาฮ่าจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการโจรกรรมอุปกรณ์ การใช้งานอุปกรณ์ที่ผิดวิธี การใช้งานโดยผู้อื่น หรือการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และอื่น ๆ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้
 4. แอปพลิเคชันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าถึงระบบการทำงานบางอย่าง เช่น กล้อง ข้อมูลตำแหน่งปัจจุบัน รายชื่อ การแจ้งเตือนสายโทรเข้า และอื่น ๆ ของอุปกรณ์ ขณะที่มีการใช้งานระบบเหล่านี้ กรณีนี้ ยามาฮ่าจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานระบบปฏิบัติการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้
ข้อ 9

ข้อจำกัดการใช้งาน

 1. ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ตีพิมพ์ แจกจ่าย โอน ให้ยืม แปล หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้
  แอปพลิเคชัน เนื้อหาของแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่ให้โดยแอปพลิเคชัน
 2. ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันนี้อย่างผิดกฎหมายหรือใช้ในเชิงพาณิชย์
ข้อ 10

ข้อห้ามการใช้งาน

ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ขณะใช้แอปพลิเคชัน

 1. ใช้แอปพลิเคชันโดยใช้ยามาฮ่ามอเตอร์ไอดีของผู้ใช้งานคนอื่น
 2. ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของยามาฮ่าหรือผู้อื่น
 3. ละเมิดหรือมีเจตนาที่จะละเมิดทรัพย์สิน สิทธิ ความเป็นส่วนตัวของยามาฮ่าหรือผู้อื่น
 4. หมิ่นประมาทยามาฮ่าหรือผู้อื่น
 5. ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแอปพลิเคชัน
 6. ฝ่าฝืนกฎที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายสื่อสารทั้งในและต่างประเทศซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้งานและ/หรือแอปพลิเคชันเมื่อติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสื่อสารทั้งในและต่างประเทศ
 7. กระทำการอันเป็นการรบกวนการทำงานของแอปพลิเคชัน
 8. ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
 9. ฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือ
 10. กระทำการใด ๆ ที่ยามาฮ่าเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการใช้งานแอปพลิเคชันตามที่ระบุไว้ในข้อ 1- 9 ข้างต้น โดยผู้ใช้งาน
ข้อ 11

ข้อห้ามในการโอนสิทธิ

 1. ผู้ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตให้โอนสิทธิในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ให้แก่ผู้อื่น
 2. ยามาฮ่าอาจโอนแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้อื่นโดยดุลพินิจของยามาฮ่าเอง ซึ่งในกรณีนี้จะเป็นการโอนสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน รวมถึง บัญชีผู้ใช้งานจะถูกโอนให้แก่ผู้รับโอนข้อมูลโดยให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการโอนนั้น เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้
ข้อ 12

การยกเลิกการใช้งาน

 1. เมื่อผู้ใช้งานมีความประสงค์จะเลิกใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานจะต้องบอกกล่าวยามาฮ่าผ่านแบบฟอร์มคำขอของแอปพลิเคชัน การยกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชันนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อทำการส่งแบบฟอร์มคำขอผ่านแอปพลิเคชัน
 2. ผลจากการขอให้ลบข้อมูลของผู้ใช้งานในแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานตกลงยินยอมล่วงหน้าว่าผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือใด ๆ ที่จัดทำโดยยามาฮ่าโดยการใช้ยามาฮ่ามอเตอร์ไอดีอีก
ข้อ 13

การยกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชัน

ในกรณีที่ยามาฮ่ารับทราบเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ยามาฮ่าอาจระงับการใช้ชั่วคราวหรือยกเลิกการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และอาจจะไม่สามารถเข้าระบบโดยใช้ยามาฮ่ามอเตอร์ไอดีได้ ซึ่งจะถือว่ายามาฮ่าไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้งาน เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้

 1. กรณีที่ท่านยกเลิกการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน มาย ยามาฮ่ามอเตอร์ และท่านยกเลิกความเป็นสมาชิกจากยามาฮ่ามอเตอร์ไอดีด้วย
 2. กรณีที่ยามาฮ่าระงับการใช้งานชั่วคราวหรือยกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชันมาย ยามาฮ่ามอเตอร์ ของผู้ใช้งานและ ลบยามาฮ่ามอเตอร์ไอดีของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
 3. กรณีที่มีข้อมูลผิดพลาด ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง หรือขาดหายในข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน หรือกับยามาฮ่ามอเตอร์ไอดี
 4. กรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้งานจำเป็นต่อการใช้แอปพลิเคชัน รวมถึงข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ ถูกลบออกตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ
 5. กรณีที่ไม่ปรากฏผู้ใช้งาน
 6. กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ใช้แอปพลิเคชัน เป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี ติดต่อกันนับจากวันที่ผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป็นครั้งสุดท้าย
 7. กรณีที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 8. กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 9. กรณีที่ผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือ
 10. กรณีที่ยามาฮ่ามีความเห็นว่าผู้ใช้งานไม่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 – 9 ข้างต้น ที่จะเป็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
ข้อ 14

ผลกระทบจากการยกเลิกหรือการบอกเลิก

ยามาฮ่าจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เคยได้รับผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อผู้ใช้งานยกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือยามาฮ่ายกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชันนี้โดยผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้อาจถูกจัดเก็บไว้และอาจถูกใช้เป็นข้อมูลทางสถิติ ยกเว้นข้อมูลเหล่านั้นที่นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลที่ถูกทำเป็นข้อมูลนิรนาม)

ข้อ 15

การลบข้อมูล

 1. ยามาฮ่าอาจลบข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประวัติการใช้งาน โดย
  ไม่จำต้องบอกกล่าวผู้ใช้งานล่วงหน้า ยามาฮ่าจะไม่ต้องรับผิดต่อผลเสียหรือความเสียหายต่อผู้ใช้งานอันเนื่องมาจากการ
  ลบข้อมูลนั้น เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้
 2. ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงว่ายามาฮ่าอาจเปิดเผยข้อมูลชองผู้ใช้งานตามที่มีการร้องขอจากหน่วยงานราชการหรือตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนด
ข้อ 16

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกเนื้อหาในแอปพลิเคชัน

 1. ยามาฮ่าอาจแก้ไขดัดแปลง เพิ่มเติม หรือลบเนื้อหาใดๆ ของแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้งาน
 2. ยามาฮ่าจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานอันเกิดจากการแก้ไขดัดแปลง เพิ่มเติม หรือลบเนื้อหาในแอปพลิเคชัน เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้
ข้อ 17

การหยุดให้บริการแอปพลิเคชันชั่วคราว

ในกรณีดังต่อไปนี้ ยามาฮ่าอาจหยุดการให้บริการแอปพลิเคชันชั่วคราวโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว
ยามาฮ่าจะถือว่าไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้งาน เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้

 1. การปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันเป็นครั้งคราวหรือเมื่อฉุกเฉิน
 2. ไม่สามารถให้บริการแอปพลิเคชันได้เนื่องจากเกิดอัคคีภัย ไฟดับ เกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดินไหว น้ำท่วม สึนามิ สงคราม การก่อจลาจล การก่อความไม่สงบ การมีข้อพิพาทด้านแรงงาน และอื่น ๆ
 3. การหยุดให้บริการเครือข่ายสื่อสารชั่วคราว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความล้มเหลวของระบบ หรือความล้มเหลวที่เกิดจากลักษณะการใช้งานแอปพลิเคชันโดยผู้ใช้งาน
 4. ในกรณีที่ยามาฮ่าเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องหยุดการให้บริการแอปพลิเคชันชั่วคราวเนื่องจากมีเหตุ ซึ่งรวมถึงปัญหาในด้านการดำเนินการ หรือปัญหาทางด้านเทคนิค
ข้อ 18

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และสิทธิที่เกิดจากงานออกแบบตัวอักษร รูปถ่าย เสียง วีดิโอ ข้อมูล และอื่น ๆ ( “เนื้อหา”) ที่แสดงผ่านแอปพลิเคชันนี้ ให้เป็นของยามาฮ่า ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่ได้มาจากแอปพลิเคชันนี้เกินกว่าขอบเขตที่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ทำให้สามารถตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ผู้ใช้งานได้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ยามาฮ่าเป็นเจ้าของ
 2. ลิขสิทธิ์และสิทธิอื่นใดและสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานอันเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้ซึ่งให้แก่ยามาฮ่าถือเป็นสิทธิของยามาฮ่า ผู้ใช้งานที่ให้ข้อเสนอแนะแก่ยามาฮ่าจะต้องไม่ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์สำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว
ข้อ 19

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

 1. ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงว่ายามาฮ่าอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ตามวาระโอกาสเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้งาน
 2. ยามาฮ่าจะบอกกล่าวให้ผู้ใช้งานทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าจะบอกกล่าวบนเว็บไซต์
  ยามาฮ่าหรือบนแอปพลิเคชัน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
 3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขให้มีผลใช้บังคับเมื่อยามาฮ่าบอกกล่าวการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในย่อหน้าก่อนนี้ ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญต่อผู้ใช้งาน ยามาฮ่าจะบอกกล่าวให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 4. หากผู้ใช้งานใช้งานหรือเข้าระบบแอปพลิเคชันหลังจากที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับแล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้งานตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่นั้น
ข้อ 20

ข้อสงวนสิทธิ

 1. ยามาฮ่าจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นอันเกิดจากการดัดแปลง การหยุดให้บริการชั่วคราว หรือการยกเลิกเนื้อหาที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันนี้ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้
 2. ยามาฮ่าจะไม่รับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้
 3. ยามาฮ่าไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ก็ตามต่อการใช้งานของผู้ใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้
 4. ยามาฮ่าไม่รับรองในเรื่อง การทำงาน ความเหมาะสม ความมีประโยชน์ ความแม่นยำ และความสมบูรณ์ของ แอปพลิเคชันสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง
 5. ยามาฮ่าจะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้งานใด ๆ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ ในกรณีที่
  1. แม้ว่ายามาฮ่าจะได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรแล้ว มีการเข้าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลอื่นหรือกระทำการอันผิดกฎหมาย ได้แก่ การที่คอมพิวเตอร์ติดไวรัส หรือ
  2. การก่อกวนการใช้งานแอปพลิเคชัน ความล่าช้าในการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือการไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ หรือการสูญหายของข้อมูลบนแอปพลิเคชัน อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในช่องทางการสื่อสาร ระบบ เซิร์ฟเวอร์ และอื่น ๆ
 6. ยามาฮ่าไม่รับรองว่าแอปพลิเคชันนี้จะสามารถเชื่อมต่อการใช้งานได้กับอุปกรณ์ทุกประเภท และผู้ใช้งานยอมรับว่าอาจมีปัญหาในการทำงานของแอปพลิเคชันนี้จากการอัพเกรดเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบแอนดรอยด์ หรือระบบไอโอเอสสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ยามาฮ่าจะไม่รับรองว่าปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขโดยการดัดแปลงโปรแกรมซึ่ง
  ยามาฮ่าสร้างขึ้นในกรณีที่เกิดปัญหานั้น
 7. ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับล่วงหน้าว่าการใช้งานแอปพลิเคชันบางส่วนหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขและระเบียบการดำเนินการของร้านค้าที่ให้บริการ เช่น แอปสโตร์ หรือ กูเกิล เพลย์
 8. ยามาฮ่าจะไม่รับผิดในข้อโต้แย้งใดๆ ระหว่างผู้ใช้งานกับผู้อื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้งานแอปพลิเคชันรายอื่น) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันนี้
 9. ถ้ามีผู้ใดเรียกร้องแก่ยามาฮ่าในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องแก้ปัญหานี้ด้วยค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความ) และความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง หากยามาฮ่าชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบชดใช้แก่ยามาฮ่า สำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ อันรวมถึงค่าทนายความ และค่าขาดประโยชน์ รวมถึงค่าเสียหาย
 10. ถ้าผู้ใช้งานทำให้เกิดความเสียหายแก่ยามาฮ่าที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ยามาฮ่า
ข้อ 21

การเป็นโมฆะบางส่วน

หากมีข้อความใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับได้ของข้อความอื่น ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้นั้น
ข้อความที่เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ จะถือว่าถูกแทนที่โดยข้อความที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับได้ ที่เอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดของผู้ใช้งานและยามาฮ่าซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมของข้อความที่เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้

ข้อ 22

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

 1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะต้องใช้บังคับหรือตีความให้สอดคล้องตามกฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น
 2. ข้อโต้แย้งระหว่างผู้ใช้งานและยามาฮ่าอันเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือการใช้งานแอปพลิเคชัน ให้ระงับ
  ข้อพิพาทด้วยวิธีทางอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ให้สอดคล้องกับข้อบังคับทางอนุญาโตตุลาการของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศญี่ปุ่น
ข้อ 23

ภาษาที่ใช้บังคับ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้บังคับในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ คำแปลใด ๆ ที่เป็นภาษาอื่นให้ถือว่ามีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น

การแจ้งเพื่อทราบเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้งานที่ผู้ในอาณาเขต/ประเทศ ดังต่อไปนี้

 1. เกาหลีใต้
  พื้นที่ให้บริการข้อตกลงและเงื่อนไขของยามาฮ่า มอเตอร์ไซเคิล คอนเน็ค (ลิงก์)

ฉบับล่าสุด: 26 สิงหาคม 2564
ฉบับที่ 2.0.0