Chính sách bảo mật ứng dụng “My Yamaha Motor”

Chính sách bảo mật ứng dụng (sau đây gọi tắt là “Chính sách Ứng dụng”) áp dụng cho người sử dụng (sau đây gọi tắt là “bạn” hoặc “của bạn”) ứng dụng “My Yamaha motor” (sau đây gọi tắt là “Ứng dụng”) được cung cấp bởi công ty Yamaha Motor và các công ty con trực thuôc tại nước sở tại hoặc trong khu vực (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi” hoặc “Của Chúng tôi”). Ứng dụng này giúp kết nối bạn với Tập đoàn Yamaha Motor và cho bạn trải nghiệm thoải mái trong quá trình sử dụng xe. Trước khi sử dụng Ứng dụng, bạn vui lòng đọc kỹ Chính sách Ứng dụng này.

1. Thông tin được Chúng tôi thu thập về bạn

Trong Ứng dụng này, Chúng tôi xử lý dữ liệu dưới đây về bạn (sau đây gọi tắt là “Dữ liệu của bạn”). Dữ liệu của bạn có thể bao gồm các dữ liệu cá nhân.

 1. Thông tin mà bạn nhập trực tiếp vào Ứng dụng này.

  Thông tin đăng ký liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng này (như là tên, địa chỉ, quốc gia, số điện thoại, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh, số CMND/ CCCD, giấy chứng nhận đăng ký xe, thông tin bằng lái xe, thông tin về sản phẩm Yamaha của bạn)

  Thông tin được bạn cung cấp khi đặt câu hỏi trên Ứng dụng này (như là tên, nội dung yêu cầu và thông tin liên hệ)

 2. Thông tin thu được từ thiết bị của bạn thông qua Ứng dụng này

  Thông tin vị trí, thông tin cookie

  Lịch sử sử dụng của Ứng dụng này, nhật ký hoạt động

  Thông tin về thiết bị của bạn (như là tên model, phiên bản hệ điều hành OS, mã quốc gia, mã nhà cung cấp dịch vụ (chỉ khi chúng tôi nhận được yêu cầu từ biểu mẫu yêu cầu)

 3. Thông tin về sản phẩm Yamaha của bạn mà chúng tôi đã có

  Thông tin đăng ký bảo hành, lịch sử dịch vụ,

2. Mục đích sử dụng

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích dưới đây. Và dữ liệu của bạn có thể được xử lý kết hợp với những thông tin mà chúng tôi thu thập riêng cho cùng những mục đích này.

 • Để thực hiện và phục vụ cho Ứng dụng này (bao gồm các dịch vụ bổ sung và liên quan)
 • Để thu thập và phân tích thông tin (ví dụ như nghiên cứu thị trường nhằm mục đích cải tiến chất lượng và phát triển sản phẩm).
 • Để trả lời các thắc mắc, yêu cầu và khiếu nại
 • Để đánh giá nội bộ về Ứng dụng này
 • Để trực tiếp phân tích tiếp thị và phân tích các sản phẩm, dịch vụ làm vừa lòng khách hàng
 • Để cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tập đoàn Yamaha Motor
 • Để vận hành, quản lý và cung cấp các loại thông tin khác nhau cho các sự kiện và chiến dịch.
 • Để bảo vệ và giữ an toàn cho tài sản và quyền lợi
 • Để bảo vệ mạng lưới và tài sản thông tin
 • Để tuân thủ pháp luật, quy định và các quy tắc khác

3. Chia sẻ dữ liệu của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với Công ty Yamaha Motor và các công ty con, công ty liên kết và đối tác (như là các nhà phân phối và đại lý) đặt tại quốc gia hoặc khu vực của bạn và các nhà thầu trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.

Không phụ thuộc vào mục đích sử dụng, dữ liệu của bạn có thể được chuyển đổi thành một dạng khác mà một cá nhân không thể xác định được, và sau đó được chia sẻ cho các bên thứ ba nêu trên dưới dạng dữ liệu thống kê hoặc dữ liệu tổng hợp.

Ngoài ra, để cung cấp dịch vụ sử dụng thông tin định vị vị trí, chúng tôi có thể sẽ cung cấp cho nhà cung cấp ứng dụng bản đồ và/hoặc thời tiết thông tin vị trí của bạn thông qua Ứng dụng này.

Và, bạn có thể đăng nhập Ứng dụng này bằng cách sử dụng tài khoản mạng xã hội của bản thân, chẳng hạn như Facebook và Google. Xin lưu ý rằng nhà cung cấp mạng xã hội liên quan có thể sẽ xử lý thông tin về quyền truy cập vào Ứng dụng của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn. Vui lòng xem Điều 5 về “Đăng nhập từ các tài khoản mạng xã hội vào Chính sách Bảo mật Dịch vụ Trực tuyến”để biết thêm chi tiết.

Vì chúng tôi hoạt động kinh doanh trên quy mô toàn cầu nên chúng tôi có thể chuyển giao dữ liệu của bạn đến một quốc gia hoặc khu vực khác mà tại nơi đó không có luật hoặc quy định tương đương với những luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân ở quốc gia hoặc khu vực bạn cư trú/định vị. Khi chuyển dữ liệu của bạn ra nước ngoài, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp theo các quy định pháp luật hiện hành.

4. Quyền của bạn

Nếu bạn thực hiện các quyền (quyền truy cập, quyền tẩy xóa và những quyền tương tự) trong phạm vi luật định, chúng tôi sẽ giải quyết một cách trung thực và thích hợp việc thực hiện quyền đó đúng theo các quy định pháp luật hiện hành.

Bạn có thể chỉnh sửa phần dữ liệu cá nhân trong Ứng dụng này.

Trong trường hợp bạn có yêu cầu xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua “biểu mẫu liên hệ” (“Contact form”) trong Ứng dụng này.

Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả dữ liệu của bạn là cần thiết cho việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và/hoặc cung cấp cho các chức năng Ứng dụng một cách chính xác và một số dữ liệu của bạn có thể được lưu lại.

5. Nhà Cung cấp của Ứng dụng và Thông tin liên hệ

Nhà Cung cấp của Ứng dụng/Kiểm soát Dữ liệu:

Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, 438-8501, Japan
my-yamaha@yamaha-motor.co.jp

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Ứng dụng và/hoặc về việc xử lý dữ liệu cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ trong Ứng dụng hoặc thông tin liên hệ.

6. Chính sách Bảo mật Dịch vụ Trực tuyến Tập đoàn Yamaha Motor.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo chính sách bảo mật dịch vụ trực tuyến dưới đây về việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến phần mềm ứng dụng hoặc dịch vụ trực tuyến trên trang Web bằng cách sử dụng Yamaha Motor ID (Số tài khoản định danh của Yamaha Motor) được cung cấp bởi Tập đoàn Yamaha Motor bao gồm cả Ứng dụng này.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa chính sách bảo mật dịch vụ trực tuyến và Chính sách Ứng dụng, Chính sách Ứng dụng sẽ được ưu tiên áp dụng.

7. Thay đổi Chính sách Ứng dụng

Chúng tôi có thể sẽ thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung, hoặc cắt bỏ một số nội dung của Chính sách Ứng dụng do sự thay đổi của các thông số kỹ thuật trong Ứng dụng này. Mọi sự thay đổi của Chính sách Ứng dụng sẽ được thông báo cho bạn thông qua Ứng dụng này.

8. Tính hiệu lực từng phần

Nếu toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách Ứng dụng này bị xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện, thì hiệu lực hoặc khả năng thực hiện của các điều khoản còn lại vẫn sẽ không bị ảnh hưởng. Điều khoản vô hiệu hoặc không thể thực hiện sẽ được thay thế bằng điều khoản có hiệu lực và có khả năng thực hiện, điều này nhằm tới việc đảm bảo lợi ích kinh tế cao nhất cho các bên nêu tại chính sách này mà mục đich ban đầu vốn là phải sử dụng các điều khoản hợp lệ và có khả năng thực hiện.

9. Ngôn ngữ áp dụng

Ngôn ngữ áp dụng cho Chính sách Ứng dụng là tiếng Anh. Trường hợp có sự khác biệt giữa bản dịch và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Last updated/ Cập nhật lần cuối: Ngày 29 tháng 6 năm 2023
Ver/ Phiên bản. 3.0.0

Chính sách Bảo mật Dịch vụ Trực tuyến của Tập đoàn Yamaha Motor

Chính sách bảo mật dịch vụ trực tuyến (Sau đây gọi tắt là “Chính sách Bảo mật”) áp dụng cho người dùng (Sau đây gọi tắt là “bạn” hoặc “của bạn”) phần mềm hoặc dịch vụ trực tuyến trên trang Web (Sau đây gọi chung là “Ứng dụng”) sử dụng Yamaha Motor ID (Số tài khoản định danh của Yamaha Motor) được cung cấp bởi Yamaha Motor Co., Ltd, công ty liên kết và các công ty con thuộc tập đoàn (Sau đây gọi tắt là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

Đối với Ứng dụng này, ngoài Chính sách Bảo mật và các phần riêng biệt từ Chính sách Bảo mật, có thể sẽ có Chính sách Bảo mật Ứng dụng riêng biệt (Sau đây gọi tắt là “Chính sách Ứng dụng”) nhằm mục đích thông tin chi tiết cho bạn về nội dung cụ thể liên quan đến việc xử lý dữ liệu của khách hàng. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Chính sách Bảo mật và Chính sách Ứng dụng cho các dịch vụ đó, thì Chính sách Ứng dụng sẽ được ưu tiên áp dụng.

1. Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan đến khách hàng đã sử dụng Ứng dụng (Sau đây gọi tắt là “dữ liệu của bản”) sau khi đã thông báo trước qua Chính sách Ứng dụng. Dữ liệu của bạn có thể bao gồm dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu của bạn bao gồm các thông tin mà bạn đã nhập trực tiếp vào Ứng dụng, thông tin về thiết bị của bạn thông qua Ứng dụng, thông tin về sản phẩm Yamaha đã kết nối với Ứng dụng, và thông tin của bạn được tạo trên Ứng dụng.

Dữ liệu của bạn sẽ được yêu cầu phụ thuộc vào Ứng dụng, nhưng phát sinh bao gồm những thông tin sau đây:

 • Dữ liệu cá nhân (như là tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoai, địa chỉ e-mail, tài khoản xã hội, và các thông tin liên hệ)
 • Thông tin về sản phẩm Yamaha đã được bạn nhập vào hoặc được kết nối với Ứng dụng (như là tên sản phẩm, tên model, số định danh sản phẩm, thông tin đăng ký bảo hành, thông tin tình trạng sản phẩm và lịch sử dịch vụ.)
 • Thông tin về thiết bị của bạn (thông tin định vị, thông tin thiết bị, cookie, v.v.. )
 • Lịch sử sử dụng của Ứng dụng (bao gồm nhật ký hoạt động)
 • Nội dung các thắc mắc về Ứng dụng

2. Mục đích sử dụng

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích dưới đây. Và dữ liệu đó có thể được sử dụng cho các mục đích ấy kết hợp với các thông tin chúng tôi thu thập riêng.

 • Để thực hiện và cung cấp Ứng dụng này (bao gồm các dịch vụ bổ sung và liên quan)
 • Thu thập và phân tích thông tin ví dụ như nghiên cứu thị trường nhằm mục đích cải tiến chất lượng và phát triển sản phẩm
 • Để trả lời các thắc mắc, yêu cầu và khiếu nại
 • Để đánh giá nội bộ về Ứng dụng này
 • Để trực tiếp phân tích tiếp thị và phân tích các sản phẩm, dịch vụ làm vừa lòng khách hàng
 • Cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ
 • Cung cấp các loại thông tin khác nhau cho các sự kiện và chiến dịch
 • Để bảo vệ và giữ an toàn tài sản và quyền lợi
 • Để bảo vệ mạng và tài sản thông tin
 • Tuân thủ pháp luật, quy định và các quy tắc khác
 • Những mục đích sử dụng khác đã được thông báo cho khách hàng khi sử dụng Ứng dụng

Ngoài trừ Điều 3 về “Chia sẻ dữ liệu của bạn”, không phụ thuộc vào mục đích sử dụng, dữ liệu của bạn có thể được chuyển đổi dưới dạng mà một cá nhân không thể xác định được, và sau đó được chia sẻ cho các công ty con thuộc tập đoàn của chúng tôi dưới dạng dữ liệu thống kê hoặc dữ liệu tổng hợp.

3. Chia sẻ dữ liệu của bạn

 1. Điều khoản cho bên thứ 3

  Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn cho Yamaha Motor Co., Ltd, các công ty con, công ty liên kết và đối tác (như là nhà phân phối, đại lý) của tập đoàn tại nước sở tại hoặc tại khu vực nơi bạn đang sinh sống trong trường hợp cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.

  Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu của bạn cho bên thứ 3 ngoại trừ các trường hợp dưới đây:

  • Trường hợp trong Chính sách Ứng dụng đã thông báo
  • Trường hợp bạn đã chấp nhận
  • Trường hợp theo quy định của pháp luật bắt buộc
 2. Điều khoản cho nhà thầu

  Khi cung cấp theo Ứng dụng, chúng tôi có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần của hoạt động kinh doanh và cung cấp dữ liệu của bạn cho nhà thầu trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Khi ủy quyền xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho nhà thầu, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết và phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

 3. Chuyển giao dữ liệu quốc tế

  Bởi vì chúng tôi tiến hành các hoạt động kinh doanh trên toàn cầu, cho nên trong vài trường hợp, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn đến các quốc gia hoặc khu vực không có quy định pháp luật về việc bảo vệ thông tin cá nhân tương đương với nước sở tại hoặc khu vực nơi bạn sinh sống. Khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang các quốc gia khác, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Lựa chọn của bạn

Về mặt nguyên tắc, việc cung cấp dữ liệu cá nhân là dựa trên quyết định của bạn, và bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi.

Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, bạn có thể sẽ gặp một số trở ngại, như không thể sử dụng được Ứng dụng hoặc một phần chức năng của ứng dụng.

5. Điều khoản đối với phương tiện truyền thông xã hội

Một số Ứng dụng có chức năng cho phép bạn có thể đăng nhập vào Ứng dụng đó bằng cách sử dụng tài khoản mạng xã hội (như Facebook và Google). Nếu bạn sử dụng chức năng này, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin tài khoản mạng xã hội, bao gồm tên và địa chỉ email, và bạn có thể sử dụng Ứng dụng có chức năng này nếu bạn cấp phép cho chúng tôi. Bạn có thể gỡ bỏ tài khoản của mình khỏi Ứng dụng đã đăng ký tại bất cứ thời điểm nào hoặc hủy bỏ cấp phép về tài khoản mạng xã hội của mình.

Xin hãy lưu ý rằng nếu bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng nhập vào Ứng dụng, những nhà cung cấp mạng xã hội có thể sẽ xử lý các thông tin liên quan đến bạn, như là quyền sử dụng Ứng dụng, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc nhà cung cấp mạng xã hội xử lý thông tin của bạn. Để biết thêm chi tiết về việc nhà cung cấp mạng xã hội xử lý thông tin liên quan đến bạn, xin vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của mỗi nhà cung cấp mạng xã hội.

6. Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em

Khi chúng tôi có được dữ liệu cá nhân của trẻ em, nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của người đại diện hợp pháp của trẻ em đó, như người được công nhận là cha mẹ của trẻ em đó. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các thủ tục khác nếu được yêu cầu và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

7. Cookies

Ứng dụng có thể sẽ tạo ra cookies, tập tin chỉ báo và các công nghệ tương tự khác. Việc này giúp chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Ứng dụng và ngoài ra có thể cho phép chúng tôi được nâng cao chất lượng Ứng dụng. Xin vui lòng đọc chính sách cookie để biết thêm thông tin chi tiết.

8. Security

Chúng tôi đã thiết lập một cơ cấu quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép, tránh mất mát, hủy hoại, sai lệch, rò rỉ, v.v. dữ liệu cá nhân. Chúng tôi đã tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn về mặt tổ chức, hành động trực tiếp và kỹ thuật phù hợp như sau:

 • Những người được ủy quyền cho một mục đích cụ thể sẽ bị hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu của bạn.
 • Thực hiện các biện pháp ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài (cài đặt tường lửa, v.v.).
 • Việc truy cập vào hệ thống sẽ được giám sát liên tục và lưu giữ nhật ký truy cập.

Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và thực hiện các biện pháp thích hợp đối với nhân sự phụ trách việc xử lý dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như đào tạo/giáo dục về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân cho khách hàng.

Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra như rò rỉ dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ có sự giải quyết thích hợp bằng cách điều tra tất cả các sự kiện và nguyên nhân và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn thiệt hại thứ cấp và tái phát, v.v.

9. Quyền của bạn

Nếu bạn thực hiện các quyền (quyền truy cập, quyền tẩy xóa và những quyền tương tự) trong phạm vi luật định, chúng tôi sẽ giải quyết một cách trung thực và thích hợp việc thực hiện quyền đó đúng theo các quy định pháp luật hiện hành.

Nếu bạn muốn truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc có hành động tương tự đối với dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Ứng dụng này.

Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả dữ liệu của bạn là cần thiết cho việc tuân theo các nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành và/hoặc cung cấp các chức năng Ứng dụng một cách chính xác và một số dữ liệu của bạn có thể được lưu lại.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích sử dụng hoặc để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

10. Khiếu nại

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, bạn có quyền gửi khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu ở quốc gia hoặc khu vực của bạn theo quy định pháp luật hiện hành.

11. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Yamaha Motor Co., Ltd. (Ban kiểm soát dữ liệu)
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-Ken, 438-8501, Japan

12. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể sẽ thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung, hoặc cắt bỏ một số nội dung của Chính sách Ứng dụng do pháp luật thay đổi hoặc nhu cầu kinh doanh hoặc các yếu tố tác động khác có thay đổi . Mọi sự thay đổi của Chính sách Ứng dụng sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng dụng này.

13. Tính hiệu lực từng phần

Nếu toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách Ứng dụng này bị xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện, thì hiệu lực hoặc khả năng thực hiện của các điều khoản còn lại vẫn sẽ không bị ảnh hưởng. Điều khoản vô hiệu hoặc không thể thực hiện sẽ được thay thế bằng điều khoản có hiệu lực và có khả năng thực hiện, điều này nhằm tới việc đảm bảo lợi ích kinh tế cao nhất cho các Bên được đề cập trong chính sách này mà mục đich ban đầu vốn là phải sử dụng các điều khoản hợp lệ và có khả năng thực hiện.

14. Ngôn ngữ áp dụng

Ngôn ngữ áp dụng cho Chính sách Ứng dụng là tiếng Anh. Trường hợp có sự khác biệt giữa bản dịch và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

15. Thông báo bổ sung cho các người sử dụng trng các khu vực/quốc gia dưới đây

15-1. European Economic Area (EEA) (English only)

i. Legal basis for processing your personal data, and categories of personal data

We use your personal data for the following purposes.

1) When processing is required for a contract
Purposes

To perform and provide this Application (including supplemental and related services)

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
2) When processing is required for the pursuit of legitimate interests

We obtain and process the following categories of your personal data for the following purposes because it is necessary to do so in order to pursue our legitimate interests (for details regarding the balancing test for legitimate interests, please inquire using the contact address at “vi. Contacting us”).

Purposes

For internal evaluation of this Application

To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development.

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications
Purposes

To respond to inquiries, requests and complaints

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications
Purposes

For protection and safety of property and rights

To protect network and information asset

To comply with non-EU or non-Member State laws and regulations

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications
3) When your express consent is obtained in advance
Purposes

To perform and provide this Application that use location information (including supplemental and related services)

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as location information, information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
Purposes

To gather and analyze location information such as market research for the purpose of quality improvement and product development.

For internal evaluation of this Application by using location information

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as location information, information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications
Purposes

For direct marketing analysis and offers

To provide information on products and services related to our group

To operate, manage and provide various information for events and campaigns

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as location information, information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)

If our processing of your personal data is conducted based on your consent, you may withdraw that consent at any time. Withdrawal of your consent does not affect the legality of personal data processing that we have conducted based on consent given before that withdrawal. You may withdraw your consent through services and the like you use or by contacting us using the contact details at “v. Your rights”.

4) When processing is required to meet our legal obligations under EU or Member State law
Purposes

To comply with EU or Member State laws and regulations

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as location information, information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications

Personal data obtained by us includes information directly provided by you to us, information provided through a third party, such as counterparties, contractors, business partners, and social media providers (including Facebook and Google), and information provided through products and services provided by our group.

ii. Transfer of personal data outside your country or region

Your personal data obtained by us may be transferred, stored and processed outside the EEA. In each case, your personal data must be protected safely at a level of security equivalent to that used for its protection within the EEA. We take all measures (including execution of the standard contractual clauses (Article 46, paragraph 2, item (c) and paragraph 5 of the GDPR) as approved by the European Commission) reasonably necessary to ensure your data is safely stored and processed in accordance with the provisions set forth in this Privacy Policy and the GDPR and other applicable laws and regulations. Please contact us at any time if you would like to know more about details regarding the safeguards we have in place for transfers of personal data outside the EEA.

iii. Direct marketing

If you do not wish to receive information that we provide to you in relation to our products, services, and the like (direct marketing), we refrain from conducting direct marketing addressed to you. If you do not wish to receive direct marketing, please contact us through the services, etc. you use or by contact us using the contact details at “v. Your rights”.

iv. Automated decision-making

We do not conduct decision-making that is based on automated processing (including profiling) which produces a legal or similar material effect on you.

v. Your rights

You have the rights set out below in relation to your personal data used for this Applications.

If we receive any request from you in relation to the following, we will faithfully and appropriately deal with that request in accordance with the GDPR and other applicable laws and regulations after confirming that the person making the request is you or a person delegated by you to act on your behalf.

 • Right to access personal data: You have the right to obtain confirmation from us regarding whether any of your personal data is being processed, and if your personal data is being processed, you will have the right to access your personal data and certain information in connection to that personal data.
 • Right to rectify personal data: If your personal data held by us is incorrect, you will have the right to demand that we rectify the personal data.
 • Right to erase personal data (right to be forgotten): If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to demand erasure of your personal data held by us.
 • Right to restrict processing of personal data: If you satisfy certain requirements, you will have the right in some cases to restrict the processing of your personal data held by us.
 • Objections against processing of personal data: If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to object to our processing of your personal data.
 • Right to data portability of personal data: If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to receive in a structured, commonly used, and machine-readable format the personal data that you have provided to us and will have the right to transmit that data to another controller without hindrance from us.

You can correct a part of your data on this Application. If you have any other requests regarding the processing of your data, please contact us through contact form in this Application.

vi. Contacting us

If you have any demands, inquiries or requests regarding the processing of personal data, please contact the following address in writing. You can also contact our data protection officer.

Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 438-8501, Japan

Data Protection Officer Email:

15-2. Việt Nam

i. Thông báo cho Tiếp thị và Quảng cáo

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng tin nhắn ứng dụng, email, SMS hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác mà bạn đã cung cấp cho mục đích tiếp thị và quảng cáo. Điều này bao gồm nhắc nhở bảo trì dựa trên quãng đường xe của bạn.

ii. Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn. Sự đồng ý có nghĩa là bất kỳ dấu hiệu nào được đưa ra một cách tự do, cụ thể, được thông báo và rõ ràng về mong muốn của bạn bằng một tuyên bố hoặc bằng một hành động khẳng định rõ ràng, biểu thị sự đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ khi pháp luật có quy định khác.

iii. Thời gian lưu giữ

Chúng tôi bắt đầu xử lý dữ liệu của bạn khi bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi giữ lại dữ liệu của bạn cho đến ba tháng sau khi bạn chấm dứt ID Yamaha Motor của mình.

iv. Những hậu quả và thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra

Bạn không nên mong đợi những hậu quả và thiệt hại không mong muốn dựa trên quá trình xử lý này. Tuy nhiên, giống như bất kỳ dịch vụ dựa trên web nào, đúng là có nguy cơ rò rỉ hoặc vi phạm dữ liệu. Để đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn, chúng tôi triển khai và cập nhật các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức. Trong trường hợp rò rỉ hoặc vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn của pháp luật và tiến hành điều tra để đánh giá và ngăn chặn trong tương lai.

v. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu

 1. Quyền truy cập

  Chủ thể dữ liệu được yêu cầu Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữliệu cá nhân cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình.

 2. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

  Chủ thể dữ liệu Trường hợp không thể chỉnh sửa trực tiếp vì lý do kỹ thuật hoặc vì lý do khác, chủ thểdữ liệu yêu cầu Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhânchỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 3. Quyền xóa dữ liệu

  Chủ thể dữ liệu được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luậtcó quy định khác.

 4. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

  Chủ thể dữ liệu được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợpluật có quy định khác.

 5. Quyền phản đối xử lý dữ liệu

  Chủ thể dữ liệu được phản đối Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lýdữ liệu cá nhân xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữliệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quyđịnh khác.

Bạn cũng có quyền gửi khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại và tự bảo vệ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Ứng dụng và/hoặc về việc xử lý dữ liệu cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ trong Ứng dụng hoặc thông tin liên hệ.

Last updated/ Cập nhật lần cuối: Ngày 29 tháng 6 năm 2023
Ver/ Phiên bản. 3.0.0