Chính sách bảo mật ứng dụng “My Yamaha Motor”

Chính sách bảo mật ứng dụng (Sau đây gọi tắt là “Chính sách Ứng dụng”) áp dụng cho ứng dụng “My Yamaha motor” (Sau đây gọi tắt là “Ứng dụng”) được cung cấp bởi Yamaha Motor Co., Ltd và các công ty con trực thuôc tại nước sở tại hoặc trong khu vực (Sau đây gọi tắt là “Chúng tôi” hoặc “Của Chúng tôi”). Ứng dụng này giúp kết nối bạn với Tập đoàn Yamaha Motor và hỗ trợ bạn trải nghiệm xe máy của bản thân một cách thoải mái nhất. Trước khi sử dụng Ứng dụng, bạn vui lòng đọc kỹ Chính sách Ứng dụng này.

1. Thông tin được Chúng tôi thu thập về bạn

Trong Ứng dụng này, Chúng tôi quản lý dữ liệu dưới đây của bạn (Sau đây gọi tắt là “Dữ liệu của bạn”). Dữ liệu của bạn có thể bao gồm các thông tin cá nhân.

 1. Thông tin mà bạn nhập trực tiếp vào Ứng dụng này.

  Thông tin đăng ký liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng này (tên, địa chỉ, quốc gia, số điện thoại, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh, số CMND, giấy chứng nhận đăng ký xe, thông tin bằng lái xe, thông tin về sản phẩm Yamaha của bạn, ….)

  Thông tin được bạn cung cấp khi đặt câu hỏi trên Ứng dụng này (tên, nội dung yêu cầu, thông tin liên hệ, v.v.)

 2. Thông tin thu được từ thiết bị của bạn thông qua Ứng dụng này

  Thông tin vị trí, thông tin gia tốc, thông tin cookie

  Lịch sử sử dụng của Ứng dụng này, nhật ký hoạt động

  Thông tin về thiết bị của bạn (tên model, phiên bản hệ điều hành OS, mã quốc gia, mã nhà cung cấp dịch vụ, v.v. (chỉ khi chúng tôi nhận được yêu cầu từ biểu mẫu yêu cầu))

 3. Thông tin về sản phẩm Yamaha của bạn mà chúng tôi đã có

  Thông tin đăng ký bảo hành, lịch sử dịch vụ, v.v.

2. Mục đích sử dụng

Ứng dụng này có thể sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích dưới đây. Ngoài ra, những dữ liệu của bạn kết hợp với các thông tin chúng tôi thu thập riêng có thể sẽ được phục vụ cho các mục đích đã nhắc đến.

 • Để thực hiện và phục vụ cho Ứng dụng này (bao gồm các dịch vụ bổ sung và liên quan)
 • Để thu thập và phân tích thông tin (ví dụ như nghiên cứu thị trường nhằm mục đích cải tiến chất lượng và phát triển sản phẩm).
 • Để trả lời các thắc mắc, yêu cầu và khiếu nại
 • Để đánh giá nội bộ về Ứng dụng này
 • Để trực tiếp phân tích tiếp thị và phân tích các sản phẩm, dịch vụ làm vừa lòng khách hàng
 • Để cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tập đoàn Yamaha Motor
 • Để cung cấp các loại thông tin khác nhau cho các sự kiện và chiến dịch
 • Để bảo vệ và giữ an toàn cho tài sản và quyền lợi
 • Để bảo vệ mạng lưới và tài sản thông tin
 • Để tuân thủ pháp luật, quy định và các quy tắc khác

3. Chia sẻ dữ liệu của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với Yamaha Motor Co., Ltd và các công ty con thuộc tập đoàn (đặt tại quốc gia hoặc khu vực bạn đang sinh sống) và các nhà thầu trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Không phụ thuộc vào mục đích sử dụng, dữ liệu của bạn có thể được chuyển hóa thành dữ liệu không thể xác định được bởi cá nhân, sau đó được chia sẻ cho các công ty con thuộc tập đoàn của chúng tôi dưới dạng dữ liệu thống kê hoặc dữ liệu tổng hợp.

Ngoài ra, để cung cấp dịch vụ sử dụng thông tin định vị vị trí, chúng tôi có thể sẽ cung cấp cho nhà cung cấp ứng dụng bản đồ thông tin vị trí của bạn thông qua Ứng dụng này.

Và, bạn có thể đăng nhập Ứng dụng này bằng cách sử dụng tài khoản mạng xã hội của bản thân, chẳng hạn như Facebook và Google. Xin lưu ý rằng nhà cung cấp mạng xã hội liên quan có thể sẽ quản lý thông tin về quyền truy cập vào Ứng dụng của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn. Vui lòng xem Điều 7 về “Chính sách Bảo mật Dịch vụ Trực tuyến của Chúng tôi ” để biết thêm chi tiết.

4. Chỉnh sửa và Xóa dữ liệu của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa phần dữ liệu cá nhân trong Ứng dụng này.

Trong trường hợp bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua “biểu mẫu liên hệ” (“Contact form”) trong Ứng dụng này. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả dữ liệu của bạn là cần thiết cho việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành và/hoặc cung cấp cho các chức năng Ứng dụng một cách chính xác và một số dữ liệu của bạn có thể được lưu lại.

5. Nhà Cung cấp của Ứng dụng và Thông tin liên hệ

The Provider of this Application / Nhà Cung cấp của Ứng dụng:

Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, 438-8501, Japan

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Ứng dụng và/hoặc về việc xử lý dữ liệu cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ trong Ứng dụng hoặc thông tin liên hệ của Ứng dụng được ghi chi tiết tại “Cửa hàng Google Play” (“Google Play Store”).

Trường hợp khó nhận được sự cho phép trước từ bạn, trong phạm vi cần thiêt để giải quyết các thắc mắc, thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ được chia sẻ cho các công ty con thuộc tập đoàn, nhà phân phối, đại lý và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi.

6. Thay đổi Chính sách Ứng dụng

Chúng tôi có thể sẽ thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung, hoặc cắt bỏ một số nội dung của Chính sách Ứng dụng do sự thay đổi của các thông số kỹ thuật trong Ứng dụng này. Mọi sự thay đổi của Chính sách Ứng dụng sẽ được thông báo thông qua Ứng dụng này.

7. Chính sách Bảo mật Dịch vụ Trực tuyến Tập đoàn Yamaha Motor.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo chính sách bảo mật dịch vụ trực tuyến dưới đây về việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến phần mềm ứng dụng hoặc dịch vụ trực tuyến trên trang Web bằng cách sử dụng Yamaha Motor ID (Số tài khoản định danh của Yamaha Motor) được cung cấp bởi Yamaha Motor Co., Ltd và công ty con của tập đoàn bao gồm cả Ứng dụng này.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa chính sách bảo mật dịch vụ trực tuyến và Chính sách Ứng dụng, Chính sách Ứng dụng sẽ được ưu tiên áp dụng.

8. Tính hiệu lực từng phần

Nếu toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách Ứng dụng này bị xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện, thì hiệu lực hoặc khả năng thực hiện của các điều khoản còn lại vẫn sẽ không bị ảnh hưởng. Điều khoản vô hiệu hoặc không thể thực hiện sẽ được thay thế bằng điều khoản có hiệu lực và có khả năng thực hiện, điều này nhằm tới việc đảm bảo lợi ích kinh tế cao nhất cho các Bên mà mục đich ban đầu vốn là phải sử dụng các điều khoản hợp lệ và có khả năng thực hiện.

9. Ngôn ngữ áp dụng

Ngôn ngữ áp dụng cho Chính sách Ứng dụng là Tiếng anh. Bất kỳ phiên bản sử dụng ngôn ngữ nào khác chỉ phục vụ cho mục đích thuận tiện cho khách hàng.

https://global.yamaha-motor.com/privacy/yamaha-motor-id/my-yamaha-motor/privacy-policy/my-yamaha-motor_privacy_policy_2.0.0_eng.html

Last updated/ Cập nhật lần cuối: Ngày 28 tháng 9 năm 2020
Ver/ Phiên bản. 2.0.0

Chính sách Bảo mật Dịch vụ Trực tuyến của Tập đoàn Yamaha Motor

Chính sách bảo mật dịch vụ trực tuyến (Sau đây gọi tắt là “Chính sách Bảo mật”) áp dụng cho phần mềm hoặc dịch vụ trực tuyến trên trang Web (Sau đây gọi chung là “Ứng dụng”) sử dụng Yamaha Motor ID (Số tài khoản định danh của Yamaha Motor) được cung cấp bởi Yamaha Motor Co., Ltd và các công ty con thuộc tập đoàn (Sau đây gọi tắt là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

Đối với Ứng dụng này, ngoài Chính sách Bảo mật và các phần riêng biệt từ Chính sách Bảo mật, có thể sẽ có Chính sách Bảo mật Ứng dụng riêng biệt (Sau đây gọi tắt là “Chính sách Ứng dụng”) nhằm mục đích thông tin chi tiết cho bạn về nội dung cụ thể liên quan đến việc quản lý dữ liệu của khách hàng. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Chính sách Bảo mật và Chính sách Ứng dụng cho các dịch vụ đó, thì Chính sách Ứng dụng sẽ được ưu tiên áp dụng.

1. Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu liên quan đến khách hàng đã sử dụng Ứng dụng (Sau đây gọi tắt là “dữ liệu của bạn”) sau khi đã thông báo trước qua Chính sách Ứng dụng. Dữ liệu của bạn có thể bao gồm thông tin cá nhân.

Dữ liệu của bạn bao gồm các thông tin mà bạn đã nhập trực tiếp vào Ứng dụng, thông tin về thiết bị của bạn thông qua Ứng dụng, thông tin về sản phẩm Yamaha đã kết nối với Ứng dụng, và thông tin của bạn được tạo trên Ứng dụng.

Dữ liệu của bạn sẽ được yêu cầu phụ thuộc vào Ứng dụng, nhưng phát sinh bao gồm những thông tin sau đây:

 • Dữ liệu cá nhân (tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoai, địa chỉ e-mail, tài khoản xã hội, và các thông tin liên hệ)
 • Thông tin về sản phẩm Yamaha đã được bạn nhập vào hoặc được kết nối với Ứng dụng (tên sản phẩm. tên model, số định danh sản phẩm, thông tin đăng ký bảo hành, thông tin tình trạng sản phẩm, lịch sử dịch vụ, v.v..)
 • Thông tin về thiết bị của bạn (thông tin định vị, thông tin thiết bị, cookie, v.v.)
 • Lịch sử sử dụng của Ứng dụng (bao gồm nhật ký hoạt động)
 • Nội dung các thắc mắc về Ứng dụng

2. Mục đích sử dụng

Ứng dụng này có thể sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích dưới đây. Ngoài ra, những dữ liệu của bạn kết hợp với các thông tin chúng tôi thu thập riêng có thể sẽ được phục vụ cho các mục đích đã nhắc đến.

 • Để thực hiện và phục vụ Ứng dụng này (bao gồm các dịch vụ bổ sung và liên quan)
 • Thu thập và phân tích thông tin (ví dụ như nghiên cứu thị trường nhằm mục đích cải tiến chất lượng và phát triển sản phẩm)
 • Để trả lời các thắc mắc, yêu cầu và khiếu nại
 • Để đánh giá nội bộ về Ứng dụng này
 • Để trực tiếp phân tích tiếp thị và phân tích các sản phẩm, dịch vụ làm vừa lòng khách hàng
 • Để cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ
 • Để cung cấp các loại thông tin khác nhau cho các sự kiện và chiến dịch
 • Để bảo vệ và giữ an toàn tài sản và quyền lợi
 • Để bảo vệ mạng lưới và tài sản thông tin
 • Để tuân thủ pháp luật, quy định và các quy tắc khác
 • Những mục đích sử dụng khác đã được thông báo cho khách hàng khi sử dụng Ứng dụng

Ngoại trừ Điều 3 về “Chia sẻ dữ liệu của bạn”, không phụ thuộc vào mục đích sử dụng, dữ liệu của bạn có thể được chuyển hóa thành dữ liệu không thể xác định được bởi cá nhân, sau đó được chia sẻ cho các công ty con thuộc tập đoàn của chúng tôi dưới dạng dữ liệu thống kê hoặc dữ liệu tổng hợp.

3. Chia sẻ dữ liệu của bạn

 1. Điều khoản cho bên thứ 3

  Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn cho Yamaha Motor Co., Ltd và các công ty con của tập đoàn tại nước sở tại hoặc tại khu vực nơi mà bạn đang sinh sống trong trường hợp cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.

  Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu của bạn cho bên thứ 3 ngoại trừ các trường hợp dưới đây:

  • Trường hợp trong Chính sách Ứng dụng đã thông báo
  • Trường hợp bạn đã chấp nhận
  • Trường hợp theo quy định của pháp luật bắt buộc
 2. Điều khoản cho nhà thầu

  Khi cung cấp theo Ứng dụng, chúng tôi ủy quyền toàn bộ hoặc một phần của hoạt động kinh doanh và cung cấp dữ liệu của bạn cho nhà thầu trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Khi ủy quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn cho nhà thầu, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết và phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

 3. Điều khoản đối với phương tiện truyền thông xã hội

  Cho một số ứng dụng, bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng đó bằng cách sử dụng tài khoản mạng xã hội như Facebook và Google. Nếu bạn sử dụng phương thức này, bạn có thể sẽ bị yêu cầu cho phép chung tôi sử dụng thông tin dịch vụ bên ngoài. Bạn có thể gỡ bỏ tài khoản cá nhân khỏi ứng dụng đã đăng ký tại bất cứ thời điểm nào hoặc gỡ bỏ sự ủy quyền này khỏi tài khoản mạng xã hội của mình.

  Xin hãy lưu ý rằng nếu bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội, những nhà cung cấp mạng xã hội liên quan có thể xử lý các thông tin về quyền truy cập của bạn vào ứng dụng bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn. Thông tin này được quản lý dựa trên chính sách bảo mật của mỗi phương tiện truyền thông xã hội. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo trang web của từng phương tiện truyền thông xã hội.

 4. Chuyển giao dữ liệu quốc tế

  Bởi vì chúng tôi tiến hành các hoạt động kinh doanh trên toàn cầu, cho nên chúng tôi có thể chuyển dữ liệu của bạn đến các quốc gia hoặc khu vực không có quy định pháp luật về việc bảo vệ thông tin cá nhân tương đương với nước sở tại hoặc khu vực nơi bạn sinh sống. Khi chuyển dữ liệu của bạn sang các quốc gia khác, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp theo quy địn pháp luật hiện hành.

4. Lựa chọn của bạn

Về mặt nguyên tắc, bạn có quyền lựa chọn có cung cấp thông tin cho chúng tôi hay không. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng Ứng dụng nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân như địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại, bạn có thể không sử dụng được Ứng dụng hoặc có khả năng một số chức năng trong Ứng dụng sẽ không hoạt động bình thường.

5. Cookies

Ứng dụng có thể sẽ sử dụng cookies, tập tin chỉ báo và các công nghệ tương tự khác. Điều này cho phép bạn có những trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Ứng dụng và ngoài ra có thể cải tiến được Ứng dụng. Xin vui lòng đọc chính sách cookie để biết thêm thông tin chi tiết.

6. Bảo mật

Chúng tôi đã thiết lập một cơ cấu quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép, tránh mất mát, hủy hoại, sai lệch, rò rỉ, v.v.. dữ liệu cá nhân. Chúng tôi đã tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn về mặt tổ chức, hành động trực tiếp và kỹ thuật phù hợp như sau:

 • Những người được ủy quyền cho một mục đích cụ thể sẽ bị hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu của bạn.
 • Thực hiện các biện pháp ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài (cài đặt tường lửa, v.v.).
 • Việc truy cập vào hệ thống sẽ được giám sát liên tục và lưu giữ nhật ký truy cập.

Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và thực hiện các biện pháp thích hợp đối với nhân sự phụ trách việc xử lý thông tin cá nhân, chẳng hạn như đào tạo/giáo dục về việc bảo vệ thông tin cá nhân cho khách hàng.

Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra như rò rỉ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ có sự giải quyết thích hợp bằng cách điều tra tất cả các sự kiện và nguyên nhân và thực hiện các biện pháp để ngăn chặn thiệt hại thứ cấp và tái phát, v.v.

7. Chỉnh sửa và Xóa dữ liệu của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa phần dữ liệu cá nhân trong Ứng dụng này

Trong trường hợp bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua “biểu mẫu liên hệ” (“Contact form”) trong Ứng dụng này. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả dữ liệu của bạn là cần thiết cho việc tuân theo các nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành và/hoặc cung cấp các chức năng Ứng dụng một cách chính xác và một số dữ liệu của bạn có thể được lưu lại.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích sử dụng hoặc để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-Ken, 438-8501, Japan

Trường hợp khó nhận được sự cho phép trước từ bạn, trong phạm vi cần thiêt để giải quyết các thắc mắc, thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ được chia sẻ cho các công ty con thuộc tập đoàn, nhà phân phối, đại lý và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi.

9. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể sẽ thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung, hoặc cắt bỏ một số nội dung của Chính sách Ứng dụng do sự thay đổi của các thông số kỹ thuật trong Ứng dụng này. Mọi sự thay đổi của Chính sách Ứng dụng sẽ được thông báo thông qua Ứng dụng này.

10. Tính hiệu lực từng phần

Nếu toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách Ứng dụng này bị xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện, thì hiệu lực hoặc khả năng thực hiện của các điều khoản còn lại vẫn sẽ không bị ảnh hưởng. Điều khoản vô hiệu hoặc không thể thực hiện sẽ được thay thế bằng điều khoản có hiệu lực và có khả năng thực hiện, điều này nhằm tới việc đảm bảo lợi ích kinh tế cao nhất cho các Bên mà mục đich ban đầu vốn là phải sử dụng các điều khoản hợp lệ và có khả năng thực hiện.

11. Ngôn ngữ áp dụng

Ngôn ngữ áp dụng cho Chính sách Ứng dụng là Tiếng anh. Bất kỳ phiên bản sử dụng ngôn ngữ nào khác chỉ phục vụ cho mục đích thuận tiện cho khách hàng.

https://global.yamaha-motor.com/privacy/yamaha-motor-id/my-yamaha-motor/privacy-policy/my-yamaha-motor_privacy_policy_2.0.0_eng.html

Last updated/ Cập nhật lần cuối: Ngày 28 tháng 9 năm 2020
Ver/Phiên bản. 1.0.2